Thứ Sáu, 21/6/2024
Tây Ninh
Thứ Tư, 20/10/2021 10:55'(GMT+7)

Tây Ninh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm

hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII, điểm cầu tỉnh Tây Ninh

hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII, điểm cầu tỉnh Tây Ninh

 

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện về tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và tuyên truyền thông tin đối ngoại. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội được duy trì thường xuyên, nề nếp và có hiệu quả tốt; lực lượng cộng tác viên tham gia tích cực, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, định hướng dư luận và ổn định tư tưởng chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu chủ động, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35-16 của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của Tây Ninh. Các thành viên Ban Chỉ đạo, theo thẩm quyền đã phát hiện và mời làm việc, lập biên bản, xử lý đối với 20 tài khoản Facebook ngụ tại Tây Ninh đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật. Chỉ đạo, định hướng Ban Chỉ đạo 35 các địa phương thành lập các diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại năm 2021. Qua đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh cụ thể hoá gắn với chức năng, nhiệm vụ về tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại.

CHÚ TRỌNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NHỮNG  NGÀY LỄ LỚN

Ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, địa phương, nhất là tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các địa phương trong tỉnh.

Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng ban tuyên giáo các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo sát chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương và Tỉnh uỷ, góp phần thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong 9 tháng năm 2021.

Tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW. Triển khai các hoạt động: Phối hợp Ban cán sự đảng UBND tỉnh thẩm định, trình các dự thảo báo cáo sở, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai tuyên truyền các giải pháp của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp HĐND tỉnh tổ chức phúc tra kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đến nay, ban tuyên giáo cấp huyện đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Công tác giám sát, định hướng thông tin tuyên truyền đối với hoạt động báo chí được quan tâm thường xuyên: tổng hợp báo cáo về những vấn đề nổi bật mà báo chí trong và ngoài tỉnh đưa tin liên quan đến tỉnh Tây Ninh hằng tuần; hàng tháng, ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng các vấn đề trọng tâm để ngành tuyên giáo và các các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền; tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng quý... 

TĂNG CƯỜNG NẮM BẮT TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN XÃ HỘI; PHỐI KẾT HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 238

 

Thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý, cung cấp thông tin, nắm tình hình tư tưởng với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan đối với các lĩnh vực công tác  tuyên giáo. Công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Thực hiện tốt định hướng, điều hành hoạt động Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đi vào nề nếp, ổn định; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, triển khai tuyên truyền, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; tham mưu cấp uỷ giải pháp xử lý các vụ việc mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm ở địa phương .

 Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động điều tra dư luận xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; qua đó phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và triển khai nhiệm vụ của các ngành, đơn vị liên quan. Đã triển khai 2 cuộc điều tra dư luận xã hội: nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 3.066 phiếu (1000 phiếu giấy và 2.066 lượt ý kiến khảo sát trực tuyến); nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến với gần 9.000 lượt người tham gia trả lời.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHOA GIÁO – VĂN HÓA VĂN NGHỆ

 Công tác Khoa giáo - Văn hóa văn nghệ kịp thời phối hợp với các ngành tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo - văn hóa văn nghệ. Đồng thời, thực hiện tốt định hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan đối với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong 9 tháng năm 2021, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Thẩm định, cho ý kiến kịp thời các nội dung (khẩu hiệu, mẫu pa nô), tài liệu thực hiện CD tuyên truyền xe loa lưu động, hình ảnh triển lãm… của các ngành chức năng. Định hướng các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và ý nghĩa các ngày lễ lớn trong 9 tháng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021”; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt đã tập trung định hướng các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nắm bắt dư luận xã hội và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện.

Tham mưu Chương trình phối hợp “Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch phối hợp năm 2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Kịp thời nắm bắt tư tưởng văn nghệ sĩ; theo dõi việc triển khai Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và phát động văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, những người yêu thích văn học, nghệ thuật tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá để đủ điều kiện (thời gian quảng bá tác phẩm) dự giải thưởng đợt 1 (2021 - 2023).

Nâng cao trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” tỉnh và về xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát gián tiếp việc lãnh đạo, chỉ đạo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Hòa Thành và Đảng uỷ Sở Y tế Tây Ninh.

DUY TRÌ ỔN ĐỊNH CÔNG TÁC BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh, vừa bảo đảm tính nghiêm túc, đúng mục đích yêu cầu, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Công tác thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đảng viên cơ sở tiếp tục duy trì ổn định, chủ yếu thông qua hình thức mở hội nghị trực tuyến và gửi tài liệu tuyên truyền. Đến nay, đã tổ chức được 10 kỳ hội nghị: 6 kỳ hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự (4 kỳ hội nghị trực tuyến từ Trung ương; 1 kỳ trực tuyến từ tỉnh về huyện; 1 kỳ mời BCV Trung ương triển khai thông tin thời sự) với sự tham dự của 6.253 cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, giảng viên kiêm chức (2); 4 kỳ hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và kịp thời định hướng ngành tuyên giáo trong tỉnh: tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021; giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021; sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021; trực tuyến Hội nghị sơ kết toàn quốc công tác tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Biên tập và phát hành 9 kỳ Bản tin Thông báo Nội bộ, với số lượng 3.110 cuốn/1 kỳ, kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở. Bước đầu thực hiện gửi file nội dung Bản tin Thông báo nội bộ cho các đơn vị để gửi chi, đảng bộ cơ sở triển khai sinh hoạt chi, đảng bộ. Tiếp tục định hướng ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương viết bài gửi đăng trên Bản tin nhằm tăng cường thông tin phản ánh thông tin và giới thiệu các gương điển hình từ cơ sở.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất