Thứ Năm, 25/7/2024
Tây Ninh
Thứ Hai, 25/10/2021 16:15'(GMT+7)

Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Tây Ninh cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH Pou Hung VN tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Tây Ninh cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH Pou Hung VN tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

BẢO VỆ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG NHÂN DÂN LÀ TRÊN HẾT

UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khoẻ Nhân dân, tập trung thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết.

Đồng thời tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch . Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện phương châm bình tĩnh, không chủ quan, không hoang mang, không kỳ thị và 3 trước (chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước), 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), 3 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và Nhân dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và phương châm “5K, 5T+ Vắc xin”.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm sóc sức khoẻ và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong dịch.

Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch để gây rối, chống phá.

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chính quyền các cấp triển khai.

"MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SĨ", "MỖI GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG LÀ MỘT PHÁO ĐÀI CHỐNG DỊCH"

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ”, “Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng chống dịch.

Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các Cấp ủy đảng, Chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng, tạo sức lan tỏa, rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng trong phòng, chống dịch của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.

Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phòng, chống dịch nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống dịch...

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất