Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 23/3/2023 19:41'(GMT+7)

Thanh Hóa: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TWcủa Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” (Nghị quyết 23).

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

BỒI ĐẮP GIÁ TRỊ CHÂN - THIỆN - MỸ; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA, CÁCH MẠNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA

15 năm qua, bám sát Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng và phát triển VHNT đến cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết 23, đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và đạt được kết quả quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết 23 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật được nâng lên. Quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 23 đề ra được cụ thể hóa, đưa vào các chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng.

Xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được đẩy mạnh; các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật được biểu dương, khen thưởng kịp thời; nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, đoạt các giải thưởng cao ở khu vực, quốc gia và quốc tế.

Công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm đến công chúng được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt; công tác phê bình, nghiên cứu lý luận văn học, nghệ thuật có nhiều nét mới, xuất hiện nhiều bài viết, công trình nghiên cứu được các nhà chuyên môn đánh giá cao, được độc giả đón nhận.

Công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật có chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp, thu hút ngày càng đông đảo văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia; các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển văn học, nghệ thuật được xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật phát triển theo đúng đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng…

Kết quả thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ cho nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa - nghệ thuật lành mạnh; góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

KIÊN TRÌ ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA - VĂN NGHỆ CỦA ĐẢNG

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ quá trình triển khai tổ chức thực hiện; nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt đươc; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; thống nhất những bài học, kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Các đại biểu đều thống nhất, 15 năm qua, về cơ bản, đội ngũ văn nghệ sĩ xứ Thanh đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, cách mạng, tích cực kế thừa, vun đắp các giá trị văn hóa của quê hương, dành được những thành tựu hết sức phấn khởi, tự hào trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Văn nghệ sĩ và những người hoạt động văn hóa đã kiên trì đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng; nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tâm huyết, sáng tạo được nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật giàu giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, nhân văn và khẳng định chất lượng nghệ thuật mang bản sắc văn hóa của quê hương, góp phần đưa văn học, nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa gắn bó và làm phong phú thêm dòng chảy của nền văn học, nghệ thuật cả nước.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 23 nhằm phát huy và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; chúc mừng những kết quả nổi bật đạt được trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh Thanh Hóa trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh vượt qua những khó khăn để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23. Theo đó, cần:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật; bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Hai là, nắm rõ, hiểu sâu những gợi mở, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/2022); những nội dung quan trọng từ Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”...

Ba là, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sát với điều kiện của địa phương, đơn vị, để tổ chức triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quan tâm, đầu tư nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là quan tâm, tạo điều kiện đãi ngộ, chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ; quan tâm xây dựng và phát triển cán bộ trẻ, hội viên văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng, trí tuệ.

Năm là, gắn phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân... để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc và giàu sắc thái văn hóa xứ Thanh, xứng đáng với lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Thanh Hóa.

SỨC MẠNH NỘI SINH GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục xác định công tác xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị; coi văn hóa, văn học, nghệ thuật là nguồn lực, sức mạnh nội sinh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Theo đó, cần đẩy mạnh thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật thành các cơ chế, chính sách và các quy định phù hợp thực tiễn; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, làm rõ các lĩnh vực cần xã hội hoá, lĩnh vực Nhà nước và nhân dân cùng làm, lĩnh vực Nhà nước phải đầu tư bảo tồn, xây dựng và phát triển...

Tiếp tục cải thiện môi trường sáng tạo, môi trường làm nghề của văn nghệ sĩ; tôn trọng quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần phát huy tiềm năng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm công dân của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học, nghệ thuật; đổi mới công tác xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đảm bảo phong phú, đa dạng về nội dung đề tài, tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Chú trọng làm tốt ba khâu: sáng tác - công bố tác phẩm - phát hành; mở rộng các hình thức công bố tác phẩm, đưa tác phẩm đến với công chúng.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định hướng chính trị tư tưởng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ… Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, giao lưu VHNT với các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh; tích cực chuyển đổi số; chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ văn học, nghệ thuật, tạo cơ sở vững chắc xây dựng thị trường các sản phẩm VHNT phát triển đồng bộ, hiện đại trong bối cảnh mới...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” giai đoạn 2008-2023./.

NGUYỄN ÁNH TUYẾT
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất