Thứ Hai, 22/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 23/10/2018 9:22'(GMT+7)

Thông tin chính xác, định hướng kịp thời

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

THÔNG TIN KỊP THỜI, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CƠ SỞ

Nắm bắt dư luận của thành phố và cả nước, nhất là với vấn đề “nóng”, nhạy cảm như vụ việc Formosa gây ra sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung, Dự thảo Luật đặc khu, Luật an ninh mạng,v.v.. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên, hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để thông tin tình hình, quan điểm, chủ trương và những giải pháp nhằm tạo sự thống nhất, ổn định tư tưởng trong nội bộ và làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân. Qua đó, chủ động phòng và đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, kích động, bôi nhọ của các phần tử cơ hội, phản động.

Xuất phát từ yêu cầu của cơ sở, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Định kỳ hàng quý, hằng tháng có chế độ làm việc với ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị để kịp thời chỉ đạo, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng thời điểm cụ thể. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp trong quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu, tư liệu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Để phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, thường xuyên biên soạn và phát hành các loại tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên như: 1) Bản Thông tin tham khảo cho báo cáo viên; 2) Bản Thông tin Tuyên truyền cho nhân dân tại khu phố, tổ dân phố; 3) Bản Thông tin nội bộ dành cho trưởng ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Trong triển khai công tác tuyên truyền miệng đã chú trọng nội dung thông tin, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ X... Công tác tuyên truyền miệng tại các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được thực hiện phong phú, đa dạng như sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổ nhân dân, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động hòa giải ở cơ sở, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn; sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, lớp học, v.v..

Từ năm 2008 đến năm 2017, toàn thành phố đã tổ chức hơn 274.000 hội nghị với hơn 30 triệu người tham dự. Trong đó, có 76.549 hội nghị tuyên truyền nghị quyết, giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng với 5.894.273 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự; có 637.559 hội nghị báo cáo thời sự, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với 28.052.596 lượt người nghe. Năm 2017, toàn Đảng bộ thành phố đã thực hiện 57.132 cuộc tuyên truyền miệng, với 9.940.968 lượt người tham dự. Trong đó, có 1.300 cuộc do báo cáo viên trung ương tại thành phố và báo cáo viên thành phố báo cáo; 9.424 cuộc do báo cáo viên các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố báo cáo; 46.408 cuộc do báo cáo viên cơ sở báo cáo; với 1.297.931 lượt cán bộ, đảng viên, 3.244.826 lượt đoàn viên, hội viên các đoàn thể và 5.398.211 lượt quần chúng nhân dân tham dự. Nội dung tuyên truyền thường xuyên là chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng; thông tin thời sự trong nước và quốc tế, công tác đối ngoại, biên giới lãnh thổ quốc gia, biển đảo; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,v.v.. Thông tin phong phú, cập nhật, có tính định hướng, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, bức xúc được xã hội quan tâm.

XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở đã được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Đội ngũ báo cáo viên thành phố tăng về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng, Đến nay, Đảng bộ Thành phố có 77 báo cáo viên cấp thành phố và 6 báo cáo viên cấp trung ương; trình độ chuyên môn đều từ đại học trở lên, cao cấp lý luận, cử nhân chính trị. Có 5 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, 44 đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp thành phố, 29 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố làm báo cáo viên. Tính đến tháng 8- 2017, báo cáo viên tại 24 quận, huyện có 867 đồng chí, trung bình mỗi đơn vị có từ 15-25 báo cáo viên; tuyên truyền viên cấp phường, xã, thị trấn có 11.612 đồng chí, đa số là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Tại các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của thành phố, đội ngũ báo cáo viên đã được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo củng cố, kiện toàn, với 1.825 đồng chí, trong đó mỗi đơn vị có từ 5 đến 8 báo cáo viên. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của thành phố hiện có 3.624 đồng chí.

Song song với củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ theo dõi, quản lý, đánh giá hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng. Báo cáo viên được phân công phụ trách theo địa bàn, ngành, lĩnh vực và theo chuyên đề phù hợp với sở trường, năng lực để có điều kiện nắm bắt thực tiễn, nghiên cứu sâu nội dung, phát huy nhiệm vụ báo cáo viên ở địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Báo cáo viên thành phố được phân công báo cáo tại các lớp quán triệt nghị quyết cấp thành phố. Một số đồng chí được mời báo cáo tại các quận ủy, huyện ủy, sở, ngành, đoàn thể của thành phố. Qua đó, vừa nắm bắt thông tin, vừa trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng với báo cáo viên các địa phương, đơn vị.

Đội ngũ báo cáo viên được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng qua công tác tập huấn hằng năm. Hằng tháng, báo cáo viên, tuyên truyền viên được cung cấp các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ như Tạp chí Báo cáo viên, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Thông báo nội bộ, Thông tin tham khảo, Thông tin tuyên truyền, các tài liệu sách, báo cùng những tài liệu, đề cương hướng dẫn tuyên truyền do cấp ủy cung cấp.

Thực tiễn công tác cho thấy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, góp phần tạo thống nhất nhận thức trong Đảng, ổn định tư tưởng, đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức, công tác tư tưởng của Đảng bộ Thành phố càng phải tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong nhân dân. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Tiếp tục ứng dụng và phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng, đảm bảo kịp thời, nhanh, hiệu quả.

Ba là, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó có biện pháp phù hợp, chủ động kịp thời thông tin, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng: từ tuyên truyền cho số đông, tuyên truyền nhóm đến tuyên truyền cá nhân; từ tuyên truyền qua hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thảo, hội thi, hội diễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên cơ sở phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Năm là, thường xuyên rà soát, xây dựng, bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức; bảo đảm tính chiến đấu, sức hấp dẫn, thuyết phục, năng động, sáng tạo, có chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền miệng. Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm cho báo cáo viên, tuyên truyền viên theo quy định./.

THÂN THỊ THƯ

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất