Chủ Nhật, 26/5/2024
Nhịp cầu Công Thương
Thứ Ba, 14/11/2023 15:2'(GMT+7)

Tiếp tục đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính

Thúc đẩy nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Thúc đẩy nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2022-2025, các bộ, cơ quan ngang bộ phải sửa đổi, bổ sung để ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 232 văn bản quy phạm pháp luật phân cấp 699 thủ tục hành chính; các bộ, cơ quan, địa phương phải xác định danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, công bố, công khai và rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ.

Để tiếp tục thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần khơi thông các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội; cùng với nhiều nội dung, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nêu cao trách nhiệm và tinh thần chủ động trong thực hiện các phương án phân cấp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg; phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2024, hoàn thành phân cấp đối với các phương án phân cấp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã được phê duyệt hiện chưa được thực thi...

Bộ Công Thương là một trong 5 bộ (Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường) được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg và Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa; bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 12/2023.

Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện chỉ đạo  của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ. Theo đó, các đơn vị có thủ tục hành chính thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Căn cứ vào Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Bộ Công thương yêu cầu các tổ chức, đơn vị trực thuộc rà soát, phân tích đánh giá; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận đối với công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà. Kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khẩn trương tiến hành số hóa các thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực từ đó hình thành kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương...

Lãnh đạo Bộ Công thương giao Văn phòng Bộ chủ trì cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả. Hướng dẫn đơn vị thuộc Bộ truy cập vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương./.

NGỌC QUỲNH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất