Thứ Tư, 26/6/2024

Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thấy rõ những đóng góp tích cực từ báo, tạp chí của Đảng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Qua việc đọc báo, tạp chí của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị; áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới,... Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay; mô hình làm kinh tế giỏi được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên các báo, tạp chí của Đảng.

Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều nhận thấy tác dụng hữu hiệu của việc đọc báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu, nắm bắt thông tin có tính định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên...

Việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các địa phương, đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong lực lượng vũ trang, thực hiện đọc báo, tạp chí vào buổi sáng trở thành nền nếp,... tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng để hiểu rõ, nắm vững và thực hiện đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời có thể vận dụng những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác.

Đối với các chi bộ nông thôn, việc đọc báo được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: đọc ở nhà văn hoá thôn, nhà bí thư chi bộ, đọc trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ (đồng chí bí thư chi bộ lựa chọn những bài báo tiêu biểu đọc cho các đồng chí đảng viên nghe), mượn báo về đọc, nghiên cứu (thường là một số đảng viên hưu trí)... Nhiều bài báo hay đã được biên tập và thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã. Nhiều chi bộ để báo tập trung ở nhà văn hoá thôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng đọc và nghiên cứu và làm theo. Sau khi đã đọc, tổng hợp các nội dung tin, bài, báo và tạp chí được chuyển ra tủ sách nhà văn hóa để nhân dân quan tâm tìm đọc.

Đối với Khối cơ quan hành chính, khối doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, báo và tạp chí của Đảng được lưu giữ chung ở phòng đọc của cơ quan để mọi người cùng đọc, nghiên cứu. Một số chi bộ giao cho đồng chí báo cáo viên của chi bộ lưu giữ và chọn lọc các tin, bài phù hợp đọc trong sinh hoạt chi bộ. Một số đơn vị chỉ đạo luân chuyển báo cho nhiều người cùng đọc, nhằm cung cấp thông tin rộng rãi cho nhiều đối tượng.

Một số đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng là huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên…

Có thể khẳng định, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Các nội dung trên báo, tạp chí của Đảng được xác định là nguồn thông tin chính thống, quan trọng, định hướng về tư tưởng dư luận xã hội; nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay. Nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng ngày càng được nâng lên. Việc đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng cơ bản đảm bảo hiệu quả, dần đi vào nền nếp.

Từ thực tiễn mua và đọc báo Đảng ở Vĩnh Phúc, có thể thấy, để Kết luận số 29- KL/TW, Chỉ thị 21-CT/TU thực sự đi vào đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là sự chỉ đạo, kiểm tra của các cấp đảm bảo việc mua và đọc báo, tạp chí của đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc thực hiện Kết luận số 29- KL/TW, Chỉ thị 21-CT/TU phải được chú trọng, quan tâm thực hiện thường xuyên, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời đại 4.0.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, đôn đốc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc mua báo, tạp chí của Đảng cần được xác định cụ thể, chi tiết trong các văn bản quy định của Nhà nước, của các địa phương, đơn vị.

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng phải gắn với các tiêu chí thi đua của các tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Hằng năm, cần tổ chức sơ kết, tổng kết để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đồng thời nhân rộng những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay để địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm.                                         

Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tới cán bộ, đảng viên tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong các chỉ thị, kết luận đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song song với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng; có giải pháp hiệu quả để tăng sản lượng đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Vĩnh Phúc sẽ nâng cao chất lượng báo in, báo điện tử của địa phương để đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Nam Hải

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất