Chủ Nhật, 23/6/2024

Tăng cường tính chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động báo chí (*)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt Giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. (Ảnh: Thu Hằng)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt Giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. (Ảnh: Thu Hằng)

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, đan xen những thuận lợi và khó khăn thách thức, các cơ quan báo chí và những người làm báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đất nước, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của báo chí, đạt một số kết quả nổi bật:

Một là, công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ quan chỉ đạo, quản lý đã thực hiện nhất quán phương châm chỉ đạo chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; thực hiện đúng nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, giúp các cơ quan báo chí giữ được thế chủ động trong định hướng thông tin cho xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành các hướng dẫn thông tin tuyên truyền trên báo chí đối với những sự kiện quan trọng, dịp kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thông tin toàn diện, khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, được dư luận và bạn đọc đánh giá cao. Từ định hướng đó, các cơ quan báo chí đã triển khai tốt các chủ đề, nội dung tuyên truyền, như: tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019), 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17-2-1979 - 17-2-2019), với cách thể hiện tin, bài chặt chẽ, khoa học, có chiều sâu, vừa đáp ứng thông tin, tuyên truyền đối ngoại, vừa giúp người dân nhìn nhận, đánh giá sự kiện lịch sử một cách đúng bản chất, khách quan, trung thực.

Các sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức tuyên truyền sinh động, sáng tạo, chất lượng, tạo sự lan tỏa tích cực, mạnh mẽ trong xã hội.

Chủ động, cân bằng, giữ vững nhịp thông tin phù hợp, đúng mức độ, đáp ứng nhu cầu thông tin trong nước cũng như công tác đối ngoại trong các sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của nhóm tàu HD 08…

Hai là, tăng cường đôn đốc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến; được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt. Đây là việc khó vì có sự tác động mạnh mẽ đến hoạt động của nhiều cơ quan báo chí, đến đội ngũ những người làm báo cả nước. Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách khối đã quyết liệt chỉ đạo và cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc làm việc với cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; yêu cầu thực hiện nghiêm phương án sắp xếp, lộ trình đề ra, bảo đảm chất lượng, thực chất, không hình thức. Đến nay, việc triển khai Quy hoạch đã đạt được một số kết quả ban đầu; nhận thức của cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí về việc thực hiện Quy hoạch báo chí được nâng lên.

Ba là, công tác quản lý nhà nước, công tác hội đã có đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập. Công tác thực thi pháp luật về báo chí, quy hoạch báo chí được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí được chú trọng hơn. Nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được xử lý, có cơ quan bị đình bản có thời hạn, một số nhà báo vi phạm bị thu hồi thẻ nhà báo, thu hồi thẻ hội viên. Việc kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật (“báo hóa”) trong hoạt động tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp đang được triển khai. Công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ báo chí; hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại trong lĩnh vực báo chí được tăng cường. Việc xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để đạt được kết quả này, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý báo chí, quản lý thông tin trên Internet và mạng xã hội là đáng ghi nhận. Công tác hội được tăng cường. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhất là các cơ quan chủ quản là các ban, bộ, ngành, địa phương được nâng lên, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin ở nhiều lĩnh vực và những vấn đề quan trọng.

Bốn là, công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí tiếp tục đổi mới, nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ: Các cơ quan báo chí chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, đặc biệt là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện, vấn đề lớn của đất nước, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đã có nhiều các bài viết, chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội… Thông tin trên báo chí góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin, động lực tinh thần để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Báo chí là lực lượng tiên phong trong thực hiện phương châm “đi trước mở đường” của ngành Tuyên giáo, qua đó đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào đời sống xã hội.

NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Bên cạnh những kết quả, thành tích là cơ bản, công tác báo chí năm 2019 cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm, trong đó có những hạn chế đã kéo dài nhưng chậm được khắc phục:

Thứ nhất, công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, có thời điểm còn chậm trong phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí. Trong một số trường hợp, việc chậm cung cấp thông tin khiến thông tin báo chí “chạy theo” mạng xã hội, sử dụng thông tin từ mạng xã hội thiếu kiểm chứng hoặc kiểm chứng chưa chặt chẽ. Đây là hạn chế đã nhiều lần được đề cập, tuy nhiên vẫn chưa được khắc phục hiệu quả. Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước nắm nguồn thông tin cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Thứ hai, công tác quản lý nhà nước về báo chí, công tác hội còn một số bất cập, thiếu sót. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp chưa nghiêm, thậm chí có biểu hiện buông lỏng; chậm ban hành tiêu chí cụ thể về tạp chí, nhất là tạp chí điện tử. Thực hiện Quy hoạch báo chí chưa bảo đảm tiến độ. Một số quy định liên quan đến hoạt động báo chí lạc hậu, không còn phù hợp gây khó khăn cho công tác quản lý chậm được bổ sung, sửa đổi; chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, nhiều tổ chức, cá nhân sau khi bị xử lý tiếp tục tái phạm. Vai trò của Hội Nhà báo các cấp trong việc đưa ra những phán quyết về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp chưa được như mong muốn, chưa được quan tâm đúng mức.

Thứ ba, công tác xây dựng đảng trong cơ quan báo chí chưa được chú trọng, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; vai trò nêu gương của đảng viên là phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí chưa thể hiện rõ nét. Có hiện tượng buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của cơ quan báo chí.

Thứ tư, tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu cơ sở, suy diễn, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn tiếp diễn. Việc nêu gương người tốt việc tốt, nhân tố mới có tiến bộ nhưng vẫn chưa tương xứng với nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu đề ra; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa biểu dương và phê phán, chưa thực hiện tốt phương châm lấy “xây” là chính. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch mới tập trung ở một số cơ quan báo chí chủ lực. Một số cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo, định hướng thông tin; thông tin xa rời tôn chỉ, mục đích, đưa nhiều vấn đề liên quan tiêu cực, mặt trái của xã hội, chưa phản ánh khách quan, trung thực “dòng chảy chính của xã hội”.

Một số cơ quan báo chí có dấu hiệu bị tác động, chi phối bởi lợi ích, cho đăng các bài viết thiếu khách quan, sai sự thật, một chiều, thiếu kiểm chứng. Một số cơ quan báo chí chưa quan tâm đến việc quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, tuyển dụng người không đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú dẫn đến sai phạm, một số trường hợp bị bắt, xử lý hình sự do lợi dụng hoạt động báo chí để trục lợi; cơ chế giám sát, kiểm soát “quyền lực truyền thông” đối với cơ quan báo chí, phóng viên, người làm báo chưa hiệu quả.

Tình trạng khiếu kiện nội dung thông tin ngày càng nhiều nhưng việc giải trình của các cơ quan báo chí còn hình thức, không cầu thị, thiếu thuyết phục, thậm chí còn thể hiện sự “kẻ cả”, “cửa quyền”, “khệnh khạng”, “bề trên”.

CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước, 90 năm thành lập Đảng, 130 năm sinh nhật Bác, năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm có ý nghĩa với báo chí: 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - một chặng đường lịch sử vẻ vang và rất tự hào của báo chí cách mạng. Dự báo năm 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tình hình trong nước cơ bản ổn định nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức với quy mô, mức độ tính chất cao hơn, đòi hỏi những người làm báo tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm công dân và sứ mệnh người làm báo để xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, kiên trì thực hiện chỉ đạo, định hướng thông tin theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; bảo đảm, thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo định hướng thông tin. Thực tế cho thấy, thực hiện tốt phương châm, nguyên tắc trên sẽ có tác dụng tốt, tạo sự thống nhất, kịp thời, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí sẽ ngày càng chủ động, kịp thời hơn, việc chấp hành kỷ luật thông tin của các cơ quan báo chí được thực hiện nghiêm túc hơn.

Hai là, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện lớn, vấn đề quan trọng của đất nước; nêu bật những thành quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng... trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh tiến bộ với dòng chủ lưu là thông tin tích cực góp phần tạo không khí tin cậy, phấn khởi, nỗ lực hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghị quyết đại hội XII của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Năm 2020 bắt đầu với một sự kiện kỷ niệm lớn, có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng, dân tộc và nhân dân ta: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, với vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, báo chí cần phải sớm bắt nhịp ngay từ đầu năm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin, động lực cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực đạt nhiều kết quả cao hơn năm 2019.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí phải coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, làm rõ những thành quả quan trọng mà các ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Báo chí phải tăng cường các tuyến bài sắc sảo và thuyết phục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời phải hết sức tỉnh táo trước những việc lợi dụng báo chí để “đấu đá nội bộ”, “cạnh tranh phe cánh”, PR hình ảnh mang mầu sắc dân túy, mị dân. Thông tin cần khách quan, toàn diện, kết hợp tốt giữa “xây” và “chống” trong đó xác định lấy “xây” là chủ yếu, lấy “xây” để “chống, qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh, tích cực, góp phần tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, khẩn trương thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng trong giới hạn thực hiện Quy hoạch báo chí đối với 24 cơ quan báo trong năm 2019. Cần thực hiện đúng nguyên tắc đề ra: cơ quan chủ quản nào không xây dựng, không trình phương án sắp xếp để cấp lại giấy phép hoạt động cơ quan báo chí trực thuộc thì kiên quyết đình bản tạm thời và sau đó nếu tiếp tục không thực hiện, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tước giấy phép hoạt động. Không để lừng chừng, làm giảm đi hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục làm việc với cơ quan chủ quản thuộc diện sắp xếp để đôn đốc, hướng dẫn đúng tiến độ, thực chất, tránh hình thức. Lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí phải quán triệt nhận thức Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; khẳng định rõ đây là việc phải làm, phải triển khai, làm bây giờ đã là rất chậm. Cán bộ, đảng viên nào chần chừ, níu kéo làm giảm tiến độ là vi phạm kỷ luật của Đảng. Chính sự lừng chừng, chưa quyết liệt, chưa thực sự vào cuộc trong giai đoạn đầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, của các cơ quan chủ quản đã góp phần tạo tâm lý ỷ lại, trông chờ của một số cơ quan báo chí thuộc diện chuyển đổi. Tôi yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện khẩn trương, nghiêm túc về vấn đề này.

Tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí không còn phù hợp với thực tiễn. Tôi nhấn mạnh việc xây dựng quy định để phân biệt báo điện tử và tạp chí điện tử để khắc phục tình trạng “báo hóa” tạp chí. Đây thực chất là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí. Vấn đề này đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Chính phủ đề cập nhiều lần, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa xây dựng được, mới chỉ dừng lại ở việc đôn đốc, nhắc nhở. Tạp chí phải trở về với đúng bản chất, là thông tin định kỳ, chuyên sâu với các bài viết có tính học thuật, là nơi công bố, cung cấp tri thức có hệ thống, có chiều sâu, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách. Không xây dựng được tiêu chí cụ thể về tạp chí, mục tiêu Quy hoạch sẽ không đạt được, niềm tin của công chúng đối với báo chí sẽ bị giảm sút. Bộ Thông tin và Truyền thông phải sớm có quy định cụ thể về nội dung này. Các cơ quan báo chí cũng phải vào cuộc lên án mạnh mẽ phê phán tình trạng này để bảo vệ uy tín của báo chí, để gia tăng niềm tin của người dân đối với báo chí và những người làm báo chân chính.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; khuyến khích đội ngũ những người làm báo không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tốt sứ mệnh người làm báo.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí thực sự trong sạch vững mạnh, là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết của cơ quan. Chú trọng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực phổ biến, quán triệt cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Ngay trong năm 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với một số cơ quan báo chí ở Trung ương để kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy làm tốt công tác Đảng ở các cơ quan này.

 Năm là, nhận diện, đánh giá đúng, có biện pháp khắc phục các biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Cần đánh giá đúng để có giải pháp khắc phục hiện tượng một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng việc liên kết trong hoạt động báo chí để gây áp lực, tác động trong việc sản xuất, đăng, phát nội dung thông tin vì mục tiêu lợi nhuận thuần túy và lợi ích cục bộ; đánh giá đúng bản chất tình trạng lãnh đạo, phóng viên thành lập doanh nghiệp để xử lý khủng hoảng truyền thông, ký kết hợp đồng hợp tác truyền thông với chính các đối tượng mà mình phản ánh. Đây là vấn đề gây ra nhiều bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến phẩm giá, danh dự của những người làm báo chân chính, phải sớm có biện pháp khắc phục. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần sớm có đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan báo chí, từ đó đánh giá đúng việc giao cơ chế tự chủ đối với báo chí tác động như thế nào đến hoạt động báo chí cả trên hai phương diện nội dung và kinh tế báo chí.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp hội Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp hội trên cả hai khía cạnh nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Hội cần phải tích cực thực hiện các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể và thiết thực, có sức cuốn hút và lan tỏa đối với hội viên và các tổ chức chi hội. Quan tâm, tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ cho những người làm báo trong bối cảnh đời sống truyền thông và đời sống xã hội ngày càng phong phú, đa dạng, sinh động, với nhiều vấn đề mới, phức tạp nảy sinh; thậm chí, có cả những mưu toan lợi dụng tự do, dân chủ, tổ chức các hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại những giá trị, mục tiêu mà nền báo chí cách mạng chân chính đã và đang phấn đấu.

Các cấp hội Nhà báo Việt Nam cần tăng cường, chủ động, mạnh mẽ đưa ra các phán quyết mang tính chuyên môn, nghiệp vụ (cả biểu dương lẫn phê phán lên án). Chủ động đánh giá, nhận định và đưa ra những phán quyết mạnh mẽ về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện đề tài báo chí cũng như chất lượng nội dung tin, bài tại các diễn đàn sinh hoạt nghề nghiệp; chủ động xem xét, quyết định xử lý vi phạm, rút thẻ hội viên ngay khi đủ điều kiện đối với những sai phạm, hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp; khuyến cáo các liên chi hội, chi hội nhà báo và các cơ quan báo chí không tuyển dụng, sử dụng tin bài của các phóng viên, cộng tác viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Hội cần quan tâm mở các lớp đào tạo, tập huấn cho những phóng viên, biên tập viên, người làm báo thuộc các cơ quan báo chí thực hiện quy hoạch chuyển thành tạp chí.

Bảy là, tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam (ở địa phương là Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh thành) phải tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước cùng cấp để tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí một cách chủ động, kịp thời; nhấn mạnh đến trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí một cách đúng pháp luật; không để các cơ quan báo chí tự tìm tòi, khai thác những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng, không chính thức./.

Võ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

____________________________

(*) Lược ghi bài phát biểu của đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra ngày 28-12-2019 tại Hải Phòng. Đầu đề do Tạp chí Tuyên giáo đặt.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất