Thứ Hai, 26/2/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 13/1/2020 18:0'(GMT+7)

Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị (khóa XII).

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị (khóa XII).

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và ban tuyên giáo các cấp có nhiều đổi mới phương thức tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là triển khai các nghị quyết Trung ương 8, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 9, trung ương 10, Trung ương 11 (khóa XII), các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết năm 2019 và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, huyện ủy và cấp ủy địa phương đến từng cán bộ, đảng viên  và Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được triển khai nghiêm túc; công tác tuyên truyền nghị quyết ra đoàn viên, hội viên và Nhân dân cơ bản được thực hiện tốt.

Điểm mới của công tác triển khai, quán triệt nghị quyết trong năm 2019 là tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp huyện, có phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ tuyên giáo phụ trách dự và giám sát việc học tập ở các điểm cầu. Hình thức hội nghị này, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cơ sở, đối tượng triển khai rộng hơn, cùng một lúc triển khai được nhiều cấp, nhiều đối tượng được nghe báo cáo viên chuyên nghiệp trình bày, phân tích sâu những nội dung mới, cơ bản của từng nghị quyết, dành nhiều thời gian để thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị. Đây là hình thức học tập được cán bộ, đảng viên đón nhận, đánh giá cao. 

Song song đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sơ kết, tổng kết được 2 đề án  đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn xã An Phước và tuyên truyền nghị quyết của Đảng trên đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở huyện Long Hồ. Qua hội nghị sơ kết, tổng kết đề án, hầu hết các đại biểu tham dự hội nghị đánh cao hiệu quả của 2 đề án , bước đầu đã chuyển biến tích cực, có tác động đến định hướng tư tưởng về nhận thức và hành động trong toàn tỉnh của cán bộ, đảng viên nói chung và tầng lớp Nhân dân nói riêng trong quá trình tiếp thu và thực hiện nghị quyết. Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch liên tịch nhân rộng 2 đề án nêu trên trong phạm vi toàn tỉnh; hàng tuần, tổng hợp, biên soạn thông tin “Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” để phát kịp thời cho thường trực cấp ủy cấp huyện chỉ đạo phát trên đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; nội dung bản tin cơ bản ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhận thức người dân. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở đã bao phủ sóng khoảng 98% đến người dân, vì vậy, đây là một trong những lợi thế nhất để sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

Nhìn chung công tác tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019 có nhiều đổi mới, sáng tạo so với năm 2018, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu đề ra; giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững thực trạng, tình hình quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp của Đảng để cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

TG

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất