Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 29/8/2022 9:29'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình triển khai và những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ sau Đại hội đến nay, diễn ra ngày 25/9/2021.

Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình triển khai và những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ sau Đại hội đến nay, diễn ra ngày 25/9/2021.

CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII BẰNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KHÂU ĐỘT PHÁ

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến ngày 30/5/2021, toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khoá XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc bằng các hình thức phù hợp. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã tổ chức 3 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Sau hội nghị quán triệt bằng hình thức trực tuyến, các chi, đảng bộ cơ sở chưa có điều kiện mở điểm cầu đều tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập ở các cấp luôn đạt trên 95%.

Bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 khâu đột phá để cụ thể hóa Nghị quyết và triển khai thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các chi, đảng bộ cơ sở đều ban hành chương trình hành động để thực hiện.

Trên cơ sở đó, từ sau Đại hội đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 5 nghị quyết, nhiều đề án, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình và hàng trăm văn bản khác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho huyện, thành phố; các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy định việc xây dựng Chương trình hành động của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo chức trách, nhiệm vụ được giao; ban hành Quy định việc thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và đánh giá người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng sản phẩm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và chủ trương của Tỉnh ủy, từ sau Đại hội đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành trên 50 nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, đây là cơ sở quan trọng để Vĩnh Phúc thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 110 danh mục các cơ chế, chính sách thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết nhằm đánh giá hiệu quả các nghị quyết, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh các nội dung thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở cụ thể hóa nội dung Chuyên đề toàn khóa và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, biên soạn, xuất bản tài liệu chuyên đề năm 2022 dùng cho sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt tới toàn thể đội ngũcán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Việc kết hợp giữa "học tập", "làm theo" và “nêu gương” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm. Việc thực hiện trách nhiệm “nêu gương” đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh đặc biệt quan tâm thông qua việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch và chỉ đạo xây dựng 20 mô hình điểm của tỉnh trên cơ sở lựa chọn các mô hình đã triển khai hiệu quả năm 2021 để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỚI CHỦ ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA”

Ngay sau khi tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 62-KH/TU để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Trong đó, sửa đổi, bổ sung 2 Quy định về công tác cán bộ gồm: 1) Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 2) Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 2 Nghị quyết gồm: 1) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; 4 Đề án gồm: 1) Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2) Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025; 3) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; 4) Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 – 2025.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Định hướng, chỉ đạo xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn, làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở Kết luận 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW và Kế hoạch số 62-KH/TU, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Hầu hết các tổ chức đảng đều tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; “tự soi, tự sửa”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, gắn việc tự phê bình và phê bình với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2021; kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân liên quan. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp uỷ, thường vụ cấp uỷ và tổ chức đảng. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã tích cực, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt với việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp uỷ và các địa phương, đơn vị, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung xử lý dứt điểm.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tập trung xử lý các vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong từng lĩnh vực để khơi thông các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị,Kế hoạch số 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.(Ảnh: PV)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.(Ảnh: PV)

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện thắng lợi các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải pháp xây dựng và phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cấp, các ngành, địa phương bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả.

Thứ tư, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về nêu gương. Kịp thời xây dựng nội dung chuyên đề hằng năm để phục vụ việc học tập, làm theo và sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ, cơ quan, đơn vị, chi hội…

Tập trung hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình để tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Thứ năm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án số 12-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”.

Thứ sáu, thường xuyên theo dõi, dự báo, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cán bộ, đảng viên, nhân dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025 gắn với thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất