Thứ Sáu, 21/6/2024

Bắc Giang: Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Năm 2019, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” với 50 năm thực hiện Di chúc của Người ; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đồng thời, biên tập, xuất bản và phát cuốn Sổ tay các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng và những điều đảng viên không được làm đến từng cán bộ, đảng viên để nghiên cứu, thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XII mới ban hành và tiến hành sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 17-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm yêu cầu.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng; đồng thời, tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, định hướng dự luận xã hội; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan khối khoa giáo của tỉnh. Cùng với đó, việc chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chỉ đạo kịp thời để ngăn chặn thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng và chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo Công văn số 624-CV/TU ngày 1-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp và thực hiện việc sàng lọc đảng viên, qua đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ được toàn Đảng bộ tập trung thực hiện là xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn về công tác nhân sự đối với đảng bộ cấp huyện và cơ sở theo Chị thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 73-KH/TU và thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ tỉnh.

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm khách quan, dân chủ, cụ thể là đã:

1) Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

2) Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2019 và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

3) Thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

4) Kịp thời kiện toàn chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử và hiệp y bổ nhiệm đối với những cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

5) Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2019, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện năm 2019.

6) Tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo kế hoạch gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh và Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Trong đó, triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25 - 2 - 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát cán bộ; đồng thời, tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; kịp thời nắm tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là nội dung "Năm dân vận chính quyền 2019"; triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trong tỉnh. Đi liền cùng đó là xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các đồng chí cấp ủy viên các cấp với nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong toàn Đảng bộ. Đồng chí bí thư cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động tiếp xúc, đối thoại với đảng viên và nhân dân theo quy định; nắm tình hình nhân dân về vấn đề mà nhân dân đồng thuận, hưởng ứng và còn băn khoăn, bức xúc để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC, LỀ LỐI LÀM VIỆC

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chọn việc cụ thể, trọng tâm trong từng thời điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Việc Thường trực Tỉnh ủy duy trì giao ban hằng tuần, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh gắn với đổi mới cách thức và duy trì thường xuyên việc giao ban quý giữa Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng tăng cường và sâu sát nắm tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, tổ dân phố; phân công lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ở các huyện, thành phố.

Các cấp ủy đã duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầutrong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Việc đổi mới phương pháp công tác, lề lối, tác phong làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần phục vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực thi công vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, cơ quan của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và bình xét thi đua cuối năm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo và điều hành, bảo đảm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bám sát thực tiễn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiều đồng chí Tỉnh ủy viên, cấp ủy viên các cấp đã dành thời gian đi cơ sở, dự họp chi bộ, đảng ủy cơ sở, nắm tình hình để kịp thời đề xuất một số chủ trương đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Trong đó, đã kịp thời hỗ trợ quá trình cứng hóa giao thông nông thôn; giải quyết vấn đề nhà vệ sinh tại các trường học, bệnh viện; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại nông thôn; sắp xếp địa giới hành chính gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, việc bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện sắp xếp; bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn nông thôn...

Có thể nói, năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn của các cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã góp phần vào thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh  (GRDP) tiếp tục duy trì ở mức cao, ước đạt 16,2%; thu ngân sách lần đầu tiên đạt trên 11.000 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất nông nghiệp dù gặp khó khăn, song giá trị sản xuất toàn ngành tiếp tục tăng so với năm 2018.

Phong trào cứng hóa giao thông nông gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung đầu tư, nâng cấp; dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển đa dạng; diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.  

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị nhận thức chưa thật sự sâu sắc, đầy đủ về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nên thiếu quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trong công tác cũng chưa tích cực đổi mới lề lối làm việc, chưa thật sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong khi đó, năng lực chỉ đạo, điều hành và vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa quyết liệt. Ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chặt chẽ.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở nhiều số nơi chưa phong phú. Một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa chủ động phát hiện, nắm tình hình để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tình trạng “tham nhũng vặt” còn diễn ra ở nhiều nơi, gây nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp và bức xúc trong nhân dân. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ...

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NĂM 2020

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu gương trong thực thi công vụ và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Từ đó, tạo động lực mới, khí thế mới cho việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trên tinh thần đó, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tăng cường định hướng dư luận và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin vu khống, bôi nhọ, chia rẽ đoàn kết nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiến hành rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị, nhất là đối với nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; rà soát, bổ sung quy hoạch và bố trí, sắp xếp trước một bước nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên, tăng cường phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp; làm tốt việc giao nhiệm vụ và quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời phát hiện, xử lý, kiên quyết không đưa vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với những đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền, thoái hóa, biến chất, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt theo tinh thần Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.

Bốn là, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường công tác dân vận chính quyền. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ban dân vận các cấp trong việc chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết hài hòa lợi ích, mối quan hệ của các giai tầng trong xã hội. Cùng với đó, tập trung xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao năng lực, chất lượng công tác xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm là, đẩy mạnh đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ gắn với  tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Thạch Văn Chung

Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất