Thứ Năm, 25/7/2024

Bắc Giang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề nhằm phát hiện và đề xuất kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp. Cùng với đó,  Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật chính quyền, đoàn thể. 

 Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy quán triệt kịp thời các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tham mưu giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. 

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 3 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát; qua đó chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, giúp đối tượng được kiểm tra nhận thức được những hạn chế, thiếu sót, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện ủy và cơ sở trong Đảng bộ tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra đối với 823 tổ chức đảng, 9.421 đảng viên; qua kiểm tra, phát hiện 14 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, 1 tổ chức có vi phạm khuyết điểm, 79 đảng viên thực hiện chưa tốt, 11 đảng viên vi phạm, khuyết điểm; trong đó có 5 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật xong 2 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 146 tổ chức đảng và 365 đảng viên; qua kiểm tra, đã kết luận 118 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có 14 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã xử lý kỷ luật xong 12 tổ chức đảng; kết luận 289 đảng viên có vi phạm, trong đó 125 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật xong 104 đảng viên.../. 

Việt Hùng/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất