Thứ Bảy, 18/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 20/12/2022 8:40'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên quan tâm đổi mới đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận chính trị

Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Văn Tặng tặng hoa cho 11 thí sinh đạt giải vòng 1 (Ảnh: Trường Giang)

Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Văn Tặng tặng hoa cho 11 thí sinh đạt giải vòng 1 (Ảnh: Trường Giang)

SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI, HIỆU QUẢ TRONG TRIỂN KHAI

Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận, chính trị. Theo đó, Ban Tuyên giáo tham mưu Thành ủy kế hoạch triển khai phát động hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện có 474 bài dự thi, đại diện cho 49/52 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 10 bài dự thi của nhân dân. Hội thi góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố về những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hội thi còn được khẳng định là cách làm sáng tạo của địa phương góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; được tỉnh đánh giá là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình thức nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng tăng tính thuhút, hiệu quả, thuyết phục, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tậptuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt bình quân từ 99% trở lên; chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả qua đó nâng cao niềm tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của nhà nước góp phần xây dựng và phát triển địa phương văn minh, hiện đại.

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”Trong năm 2022, với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thành ủy kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn Đảng bộ có 274 đơn vị tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 của tỉnh. (trong đó có 52 chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 222 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức tọa đàm). Kết quả các buổi tọa đàm thu hút hơn 8.200 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự. Có thể nói đây là cách làm sáng tạo, khoa học đạt hiệu quả, thiết thực trong thời gian qua tại địa phương. Tọa đàm còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, sinh động, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức; tạo không khí sôi nổi trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác. Thông qua tọa đàm góp phần tăng cường giới thiệu và nhân rộng gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.  

Hình thức tọa đàm được duy trì thực hiện từ năm 2017 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những hình thức giáo dục đạo đức cách mạng mang lại sự chuyển biến tích cực cả về học tập và làm theo, đồng thời tạo sự lan tỏa sâu trong Nhân dân; nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm đổi mới theo hướng tích cực, phương pháp giảng dạy tại Trung tâm chính trị được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, sử dụng nhiều hơn các phương pháp dạy học tích cực, bám sát thực tiễn địa phương, đất nước, định hướng, hướng dẫn Ban Tuyên giáo Trung ương bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là những vấn đề cơ bản về vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc “làm theo” nhằm giáo dục, lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 55/41 lớp, với 7.629 học viên, vượt 134% kế hoạch. Ban Tuyên giáo đã phối hợp tổ chức 18 lớp , trong đó 12 lớp tuyên truyền viên hàng tháng, lớp bồi duỡng công tác tuyên giáo cơ sở; lớp tập huấn nắm dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35biên soạn và phát hành 2.000 quyển Sổ tay học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng làm tài liệu học tập thường xuyên cho cán bộ đảng viên toàn thành phố giúp nắm vững chắc những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đây là nội dung chính trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, Trung tâm Chính trị thành phố đưa nội dung này vào giảng dạy, học tập thường xuyên tron g chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng Đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị.... góp phần nâng cao nhận thức và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành tập san thông tin tư tưởng làm tài liệu dùng cho sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc và là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục chính trị tại địa phương.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỘT PHÁ MỚI

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnhthực hiệnmột số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, tham mưu Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương Đảng (khóaXIII), các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy và Thành ủy; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngTuyên truyền các sự kiện, ngày lễ trọng của đất nước, địa phương, tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội

Hai là, phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, nhà nước cho cán bộ, đảng viên theo kế hoạch năm đã được Thành ủy phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đào Duy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao Giấy khen cho các thí sinh đạt giải Khuyến khích ở vòng 1. (Ảnh: Trường Giang)

Đồng chí Đào Duy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao Giấy khen cho các thí sinh đạt giải Khuyến khích ở vòng 1. (Ảnh: Trường Giang)

Ba là, tiếp tục thực hiện công tác lý luận chính trị gắn việc triển khai thực hiện sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TWcủa Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh‘học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện tổ chức tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên;  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện“ tự diễn biến,“ tự chuyển hóanhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị và đạo đức cách mạng nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bốn là, tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố, phường, xã gắn với hoạt động của BCĐ 35 tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Năm là, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 27/10/2022 thực hiện kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị nhằm góp phần thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thành phố.

Với những kết quả nổi bật trong triển khai toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên giáo, trong đó có công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen có thành tích đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo năm 2022.

Trường Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất