Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 20/12/2022 8:19'(GMT+7)

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Chiều 19/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì hội nghị.

Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy và xu thế, thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, ban tuyên giáo các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo kết quả công tác năm 2022.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo kết quả công tác năm 2022.

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh. Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí triển khai hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp triển khai thành công giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2022. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia, tổ giúp việc từ tỉnh đến cơ sở.

Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022 do Trung ương phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia với hơn 1.700 bài dự thi.

Việc triển khai chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi, tự sửa” và nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai bài bản, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan toả rộng lớn, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác nắm bắt dư luận xã hội từng bước được đổi mới. Việc tham mưu các nội dung công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ được triển khai kịp thời...

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 6 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung. Trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; bám sát các hướng dẫn của Trung ương, thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng; công tác khóa giáo - văn hóa, văn nghệ.

Triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, cung cấp, trao đổi thông tin cho báo chí, phục vụ công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở. Kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên…

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên giáo thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong điều kiện, tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận những kết quả toàn ngành đã đạt được trong năm 2022.

Phân tích những mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tiếp tục nỗ lực, đổi mới tuyên truyền, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị căn cứ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình công tác tuyên giáo năm 2023 của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả.

Tăng cường phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Tích cực đẩy mạnh tuyền truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân và bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; trao giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc năm 2022, cuộc thi tìm hiểu 40 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ II - năm 2022 và Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất