Thứ Sáu, 19/7/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Ba, 19/3/2024 15:25'(GMT+7)

Công tác tuyên truyền miệng là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải Đặc biệt Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải Đặc biệt Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

TĂNG CƯỜNG SỰ THỐNG NHẤT TRONG NỘI BỘ ĐẢNG VÀ SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng thích ứng với tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố, tăng cường sự thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

Hội nghị báo cáo viên thành phố định kỳ hằng tháng được duy trì, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội dung thông tin tại các hội nghị được nghiên cứu chuyển tải theo hướng chuyên đề trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt, tập trung các chuyên đề cụ thể hóa các đề án, chương trình, công trình trọng điểm, đột phá của Thành phố theo từng giai đoạn; chủ động cập nhật thông tin các chuyên đề về công tác đối ngoại, biên giới lãnh thổ quốc gia, biển đảo, quốc phòng - an ninh, tình hình trong nước và quốc tế...

Trong những thời điểm tình hình chính trị, xã hội của thành phố và cả nước có những sự kiện, vấn đề “nóng”, nhạy cảm được dư luận quan tâm, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để thông tin tình hình, thống nhất quan điểm, chủ trương và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự thống nhất, ổn định trong nội bộ và làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân. Phát huy vai trò của các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành có trách nhiệm trong việc cung cấp, định hướng thông tin có liên quan đến các nghị quyết, kết luận sau mỗi kỳ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, nhất là các chủ trương liên quan đến thành phố, việc triển khai các chủ trương, chính sách mới, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, các giải pháp lãnh đạo tập trung của Ban Thường vụ Thành ủy trong từng thời điểm có vấn đề phát sinh (bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19…) tại các hội nghị giao ban định kỳ và đột xuất giữa Thường trực Thành ủy với thường trực Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, hội nghị gặp gỡ định kỳ giữa Thường trực Thành ủy với bí thư, chủ tịch xã, phường, thị trấn.

Việc truyền đạt thông tin gắn với đối thoại được tổ chức linh hoạt, thường xuyên thông qua lồng ghép các hoạt động tổ chức tiếp xúc, đối thoại của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với các giới, nhân dân theo định kỳ hàng quý, tùy tình hình thực tế có thể phát sinh các cuộc tiếp xúc đối thoại theo các lĩnh vực mà người dân quan tâm, nhất là ở các địa bàn có dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, các địa bàn đặc thù về tôn giáo, dân tộc,... Qua đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt việc tuyên truyền, định hướng thông tin, đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải quyết.

Nội dung thông tin tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở quan tâm thực hiện ngày càng phong phú, cập nhật, có tính định hướng, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, bức xúc được xã hội quan tâm, nội dung tuyên truyền tập trung các chủ đề năm do Trung ương và thành phố phát động, các nội dung trọng tâm phục vụ những nhiệm vụ cấp bách trong từng thời điểm.

Phương thức tuyên truyền miệng tại các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổ dân phố, tổ nhân dân, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn; sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, lớp học,… Đặc biệt, thông qua tổ chức các hội thi Báo cáo viên giỏi, Tuyên truyền viên giỏi, Giảng viên lý luận chính trị giỏi, hội thi Dân vận khéo... đã tạo ra nhiều đợt sinh hoạt, nhiều kênh tuyên truyền miệng sôi nổi, đa dạng từ thành phố đến cơ sở nhằm phổ biến sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phục vụ công tác tuyên truyền miệng cho địa phương, đơn vị mình. Nhiều cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân trên địa bàn, trong đó, chú trọng các giải pháp tuyên truyền miệng với hình thức tổ chức triển khai linh hoạt, hiệu quả nhằm kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, ổn định tâm trạng nhân dân và tình hình dư luận xã hội tại địa phương.

XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quyết định số 973-QĐ/BTGTW về Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, xem xét yêu cầu thực tiễn, tham mưu ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Thành phố và quyết định kiện toàn công nhận Báo cáo viên cấp Thành phố, tập trung xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn riêng sát hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của Thành phố.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên đã được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện xây dựng, củng cố mạng lưới báo cáo viên sâu rộng từ thành phố đến cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, nâng chất hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố. Việc phân công, phân nhóm nhiệm vụ báo cáo viên thành phố và thiết lập các kênh trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên được chú trọng, tạo hiệu ứng tốt trong chia sẻ, kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của từng báo cáo viên cấp Thành phố được bảo đảm, gắn với việc thực hiện phiếu khảo sát lấy ý kiến của đảng viên tại cơ sở về hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên nhằm tạo kênh đánh giá khách quan, đầy đủ về hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố.

Hầu hết đội ngũ báo cáo viên từ cấp thành phố đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và nghĩa vụ của báo cáo viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo sự phân công của cấp ủy; chủ động thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung vấn đề được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn của Đảng, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; đồng thời, tiếp thu, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy quan tâm, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hàng năm; thông qua các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, thuyết trình viên giỏi, hội thi dân vận khéo... đã tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được rèn luyện, trau dồi, nâng cao kỹ năng, kiến thức và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

 
Vòng chung kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2023

Vòng chung kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi quận 4 năm 2023 với chủ đề “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quận 4 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam”

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thành phố qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 và Thông tri số 15, về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, không ngừng quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đề cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, trực tiếp và trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò chủ động tham mưu của ban tuyên giáo các cấp trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng; khẳng định trách nhiệm “mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên của Đảng”. Quan tâm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp ủy, đội ngũ tuyên giáo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

Hai là, công tác tuyên truyền miệng phải đi trước, đi trong và đi sau quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển khai các chủ trương, dự án lớn có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; phải tuyên truyền cho nhân dân hiểu đủ, hiểu đúng, hiểu rõ để ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện. Tuyên truyền, định hướng phải gắn với trao đổi, đối thoại để tạo sự dân chủ, cởi mở và củng cố nhận thức, niềm tin. Cấp ủy, chính quyền các cấp và từng cán bộ, đảng viên phải xem công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những phương thức để đánh giá đúng tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở để xem xét xây dựng, điều chỉnh phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực thi chính sách sát hợp với thực tiễn.

Ba là, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền miệng; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư, các ngành, các giới… để đạt mục tiêu “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Thường xuyên đánh giá, đo lường hiệu quả thực tế của công tác tuyên truyền miệng, bằng kết quả chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, đơn vị, nhất là hiệu quả các giải pháp đổi mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công tác này.

Bốn là, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên có năng lực, bản lĩnh chính trị, nhạy bén, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong điều kiện thích ứng, khai thác tối đa lợi thế của quá trình phát triển công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò báo cáo viên là các đồng chí cấp ủy trong tuyên truyền cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng, cung cấp, định hướng thông tin sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023.

Thứ nhất, nghiên cứu và quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo quán triệt và thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Thành ủy, ban tuyên giáo cơ sở trong triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên định kỳ, hội nghị tiếp xúc đối thoại… gắn truyền đạt với tích cực đối thoại, định hướng, giải đáp những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Thứ tư, làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, xem đây là một trong những kênh thông tin phản hồi để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đồng thời tạo cơ sở để các cấp ủy chủ động dự báo và đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm định hướng thông tin dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng, từ các hình thức trực tiếp đến hình thức trực tuyến, từ tuyên truyền cho số đông, tuyên truyền nhóm đến tuyên truyền cá nhân và tuyên truyền đến từng đối tượng đặt thù (công nhân, sinh viên, tôn giáo, dân tộc…), từ tuyên truyền qua hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên cơ sở phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, đảm bảo thích ứng hiệu quả, linh hoạt, sát hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thứ sáu, thường xuyên rà soát, xây dựng, củng cố, kiện toàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, hoạt động có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu, tư liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của các đồng chí báo cáo viên là cấp ủy các cấp, nhằm nâng cao tính thực tiễn và sức thuyết phục cho công tác tuyên truyền miệng.

Thứ bảy, tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin chính thống, nhằm kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề nhạy cảm, gây bức xúc, được dư luận quan tâm; phát huy hơn nữa việc tuyên truyền theo giới, nhóm đối tượng, tầng lớp, địa bàn dân cư để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên đã được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện xây dựng, củng cố mạng lưới báo cáo viên sâu rộng từ thành phố đến cơ sở. 

Đến nay, qua rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 58 đồng chí báo cáo viên cấp thành phố và 7 đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương.

 

BẢO CHÂU

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất