Thứ Bảy, 18/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 4/5/2024 10:15'(GMT+7)

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà trao quyết định cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà trao quyết định cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

NHẬN THỨC RÕ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

 Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW tới thường trực, trưởng ban tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2007; phân công các đồng chí trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị trong toàn Đảng bộ.

Trong 15 năm qua, chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế. Trong từng nội dung tuyên truyền đều kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung của đất nước gắn với tình hình đặc thù của Đảng bộ Khối, đảm bảo thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời từ Đảng ủy Khối đến các đảng bộ trực thuộc.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, những năm qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được quan tâm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối đi vào hoạt động có nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tuyệt đại đa số báo cáo viên trong Đảng ủy Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nhất là kỷ luật phát ngôn; nhiệt tình tâm huyết với nhiệm vụ được phân công; gương mẫu về đạo đức, lối sống; có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức danh lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực và đóng vai trò hạt nhân trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chế độ chính sách cho báo cáo viên được bảo đảm. Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối luôn được quan tâm, nội dung thông tin luôn được cập nhật thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế.

 Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối có 30 đồng chí, trong đó 10 báo cáo viên ở cơ quan Đảng ủy Khối, 20 báo cáo viên ở các đảng ủy trực thuộc (8 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 14 đồng chí là phó bí thư các đảng ủy trực thuộc, 8 đồng chí là trưởng ban, phó ban, lãnh đạo cấp phòng) đủ số lượng theo quy định, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện giữa các đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Có 32/34 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối thành lập, chỉ định đội ngũ báo cáo viên, số lượng báo cáo viên cấp đảng ủy trực thuộc hiện có 148 đồng chí. Số lượng báo cáo viên cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối là 325 đồng chí.

Đội ngũ báo cáo viên của các đảng ủy trực thuộc được thành lập đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực, là các đồng chí lãnh đạo cấp bộ, cấp vụ có trình độ và nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác tuyên truyền miệng.

 

Các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đưa hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp ngày càng hiệu quả hơn, đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong hoạt động, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối luôn chấp hành và thực hiện tốt quy chế hoạt động và giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin trong nội bộ Đảng; chủ động nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn bị chu đáo các nội dung được phân công truyền đạt tại hội nghị; nhiều báo cáo viên có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, hấp dẫn, nội dung thông tin mang tính thời sự, có liên hệ sát với tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, tạo được uy tín và hấp dẫn người nghe.

Có thể nói, đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối luôn cố gắng, nỗ lực, xứng đáng trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, góp phần đấu tranh phòng ngừa, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN NGÀY CÀNG NỀN NẾP, ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối còn bộc lộ một số tồn tại như:

Đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối hầu hết là kiêm nhiệm nên chưa đầu tư thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật thông tin, thời sự, kiến thức mới, sự phát triển tiến bộ của khoa học và công nghệ; chưa quan tâm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động tuyên truyền miệng. Chưa có sự phối hợp liên thông, thống nhất giữa đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối với đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương và báo cáo viên cấp cơ sở trong hoạt động tuyên truyền miệng.

Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên biến động, phương thức hoạt động còn mang tính một chiều, chưa phát huy tốt hình thức đối thoại, trao đổi, giải thích các tình huống với người nghe nhất là những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, vì thế hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trong thời gian qua chưa cao, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của mình.

Một số báo cáo viên phương pháp tuyên truyền còn sơ cứng và nội dung còn thiếu thuyết phục, chưa gắn kết chặt chẽ việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh kịp thời, quyết liệt với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số ít báo cáo viên còn hạn chế về năng lực công tác, thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, chưa vững vàng về bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ; chưa tích cực học tập, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, do đó chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Một trong những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là một số cấp ủy ở các cơ quan Trung ương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và ý nghĩa, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên; còn coi nhẹ và thiếu sự kiểm tra, chăm lo, bồi dưỡng, định hướng nội dung và bố trí sắp xếp thời gian cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động. Chưa có chính sách khen thưởng, tôn vinh theo định kỳ đối với các đồng chí báo cáo viên có thành tích xuất sắc và cống hiến lớn. Một số báo cáo viên thay đổi trong nhiệm kỳ nhưng không được rà soát, bổ sung, kiện toàn kịp thời.

Do đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đạt được để hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn của Trung ương và các văn bản của Đảng ủy Khối nhằm thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên và ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. Làm cho các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thống nhất quan điểm cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; định kỳ hằng năm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế hoạt động báo cáo viên; thường xuyên tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên; tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng giữa các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm của phần lớn dư luận xã hội. Gắn công tác tuyên truyền với trao đổi, đối thoại, vừa truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết, vừa nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Thứ tư, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đây là môi trường, phương tiện hiện nay các thế lực thù địch đang khai thác triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, cần tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên giữa lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng và lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; bố trí để báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ của thành viên lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch nhằm tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường sự phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương nhằm cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng, kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi xuất hiện thông tin “xấu”, “độc” trong dư luận xã hội, trên mạng xã hội.

Ban tuyên giáo cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng báo cáo viên; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; thường xuyên kiểm tra để kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền. Hằng năm, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể...

Thứ năm, đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp cần không ngừng nỗ lực vượt khó, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng các phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động. Đầu tư thời gian, trí tuệ nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch, đề án,… thực hiện nghị quyết đại hội Đảng để truyền đạt hiệu quả, sinh động, liên hệ các vấn đề một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng./.

Vũ Văn Chỉnh
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất