Thứ Năm, 13/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 26/4/2022 15:14'(GMT+7)

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cùng đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo với đoàn công tác một số nội dung về thực hiện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị. Theo đó, các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã bám sát những yêu cầu của Tỉnh ủy để chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền. Sau hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức vào tháng 12/2021, tỉnh đã chỉ đạo 571/571 chi, đảng bộ trong tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Kết quả, toàn tỉnh đã triển khai cho 38.032/38.234 đảng viên, đạt 99,47% (bao gồm đảng viên miễn sinh hoạt) và 2.576 cán bộ, chiến sĩ, quần chúng. Qua học tập đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn quyết tâm của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, nhất là sự chuyển biến rõ rệt về trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đăng ký cam kết hằng năm của cán bộ, đảng viên, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục hướng dẫn huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo việc xây dựng bản cam kết cá nhân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với việc thực hiện chuyện đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể bản cam kết cá nhân năm 2022, phải cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2021.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Tỉnh uỷ chỉ đạo thường xuyên, nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại các kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được phổ biến, thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Công tác chỉ đạo xây dựng đội, nhóm đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo, kịp thời định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được liên quan đến công tác tuyên giáo; cách thức để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền...

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Trưởng Cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo Trung ương tại phía Nam đánh giá, Tây Ninh thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; nhấn mạnh, ngoài các phương thức thông tin, tuyên truyền hiện đại, Tây Ninh còn thực hiện tuyên truyền miệng, đây là hình thức hay, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hoá - Văn nghệ của Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo tỉnh cho biết thêm về kết quả thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vì tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm xây dựng nền văn hoá dân tộc, trong đó có yếu tố văn hoá trong Đảng.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận, Tây Ninh làm tốt việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; đánh giá cao các cơ quan báo chí ở Tây Ninh đã đoạt nhiều giải thưởng về xây dựng Đảng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ công tác tuyên giáo của tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ; khẳng định những ý kiến tại buổi làm việc này sẽ là những gợi mở, những kinh nghiệm quý báu để tỉnh Tây Ninh triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm cho biết: nhờ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Tây Ninh đang khẩn trương khôi phục sản xuất, phát triển mạnh theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Tỉnh đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông để rút ngắn thời gian từ TP. Hồ Chí Minh đến Tây Ninh, đồng thời mở rộng liên kết vùng. Để thu hút đầu tư, Tây Ninh chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trong đó có kế hoạch kêu gọi xây trường đại học, nâng cấp hệ thống trường nghề hiện có.

Trong lĩnh vực công tác tuyên giáo giáo, Tỉnh ủy Tây Ninh luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; luôn xác định công tác tuyên giáo của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường trách nhiệm về công tác tư tưởng; đổi mới công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, khi có những sự việc còn nhiều ý kiến khác nhau, cần phổ biến kịp thời để các địa phương có cơ sở thông tin, tuyên truyền, đặc biệt về những vấn đề có giá trị lý luận, tư tưởng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến công tác tuyên giáo, dù là tỉnh biên giới, có nhiều cửa khẩu và lối mở, nhưng Tây Ninh đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhận định, công tác tuyên giáo của Tây Ninh thời gian qua có nhiều cách làm sáng tạo trong thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tây Ninh thực hiện tốt Kế hoạch 03 của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở Tây Ninh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tây Ninh cũng là địa phương làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với địa phương; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; triển khai thực hiện có hiện quả Quyết định 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân được quan tâm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; thực hiện tốt hơn trong việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá về tư tưởng chính trị, đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị..../.

Văn Quán

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất