Thứ Sáu, 21/6/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Sáu, 4/9/2015 19:41'(GMT+7)

Đổi mới hình thức phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Trọng tâm là ba phong trào thi đua lớn là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững;” “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới;” “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh.”

Các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân luôn gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông dân và Kết luận số 61của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020.”

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân phát động đã thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi; có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn tạo thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 12,6 triệu lao động.

Các cán bộ, hội viên, nông dân đã tích cực tham gia những hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Hàng triệu hội viên, nông dân tham gia phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; trong đó đã hiến 24,7 triệu m2 đất, đóng góp hơn hai ngàn tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Qua các phong trào thi đua của Hội Nông dân đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp công nhân đã đạt được trong 5 năm qua.

“Những thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã khẳng định vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam thực sự là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đoàn kết trong nông dân và tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn,” Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Nhất trí với phương hướng phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Các cấp Hội Nông dân quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội.

Các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. 

Đồng thời, các cấp Hội chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi tạo sức hấp dẫn để nông dân học tập, làm theo; kịp thời phát hiện, xây dựng, tổng kết, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt-việc tốt, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa rộng hơn, chất lượng hơn.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh mong muốn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh cần tiếp tục đi đầu, tỏa sáng hơn nữa, cống hiến nhiều sức lực, trí tuệ, có cách làm sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao; chia sẻ, giúp đỡ những người nông dân khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của Nông dân Viêt Nam sẽ ngày càng phát triển toàn diện, bền vững và đem lại hiệu quả to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba tặng 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 96 cá nhân thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội, sản xuất kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất