Thứ Ba, 21/5/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Hai, 24/8/2020 11:0'(GMT+7)

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở Vĩnh Phúc

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ đặc biệt chú trọng

Tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên có dịch Covid-19, đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, các hoạt động của tỉnh, trong đó có công tác tuyên giáo. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã đưa ra nhiều giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 được dư luận đồng tình đánh giá cao.

Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, đơn vị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các địa phương, đơn vị.  Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã có những đổi mới trong nội dung, phương thức công tác tuyên giáo.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới và ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Lãnh đạo Ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tham mưu, nhiệm vụ chuyên môn của các phòng; phối hợp với cấp ủy các cấp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở. Ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức họp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu ở Trung ương đến cấp huyện và cấp xã. Các cán bộ ngành Tuyên giáo cũng làm việc theo hình thức trực tuyến, sử dụng máy tính hoặc điện thoại để làm việc nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nhưng vẫn bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biên soạn và xuất bản 24.200 cuốn Bản tin Sinh hoạt chi bộ, 13.585 cuốn Tài liệu tham khảo, 4.100 cuốn học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 và 5.000 cuốn tài liệu “Những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được ngành Tuyên giáo, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức. 

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thường xuyên thông tin, khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động tập thể, nguy cơ gây bệnh; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời để mọi người dân hiểu rõ và tích cực phòng chống đúng cách, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội. Chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; đồng thời kịp thời định hướng, ổn định tình hình dư luận nhân dân. Tổ chức họp báo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. 

Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tránh tư tưởng chủ quan, lơ là khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Tuyên truyền nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyên giáo thuộc các lĩnh vực lý luận, khoa giáo như sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước” và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư  khóa X về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về “Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”…

Qua công tác sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề cao việc chỉ rõ thực trạng của việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị trong thực tiễn; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu với cấp ủy tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Song song với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện  nay. Trong đó, chú trọng việc phân công cán bộ tham gia Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; tham gia Tổ biên tập, Tổ Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức hội nghị tham gia ý kiến của nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 các cấp ở Vĩnh Phúc luôn được thực hiện chặt chẽ, chủ động trong việc nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự thật. Từ đó, góp phần lành mạnh hóa thông tin trên Internet, mạng xã hội và tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, tích cực phối hợp điều tra, ngăn chặn, xử lý tài khoản Facebook giả mạo, blog cá nhân, trang mạng chống phá Đảng, Nhà nước. Vì vậy, chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước.

Nam Hải

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất