Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 28/12/2022 8:41'(GMT+7)

Hải Phòng: Ngành Tuyên giáo tích cực, chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân


Thứ nhất, chủ động tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương khóa XIII, Thành ủy khóa XVI và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngành Tuyên giáo Thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là tuyên truyền việc thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Điểm sáng là việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với phương châm “Chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đối với Nghị quyết Trung ương 4, Thành phố đã tiếp sóng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối đến cơ sở. Cụ thể: các Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ tổ chức 346 điểm cầu với 35.041 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Việc tổ chức các hội nghị trực tiếp được duy trì ở cơ sở, đảm bảo nền nếp và chất lượng khá ổn định, toàn Đảng bộ thành phố đã tổ chức 464 hội nghị với 90.003 cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỉ lệ 71,95%.

Đối với Nghị quyết Trung ương 5, Thành phố tiếp sóng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối đến 26 điểm cầu cấp huyện, 176 điểm cầu cấp xã với hơn 18.500 cán bộ, đảng viên tham dự. Các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức 20 hội nghị trực tuyến và 498 hội nghị trực tiếp với 101.825 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỉ lệ 88,09%.

 Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo: xây dựng đề cương tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh của địa phương, chuyển tải thông tin qua hộp thư điện tử, tạo lập các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm zalo, facebook phục vụ công tác tuyên truyền... Tiêu biểu có các ban tuyên giáo: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An, Đồ Sơn, Hải An, An Dương, Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng, MTTQ, Thành đoàn…

Tập trung tham mưu tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa và trách nhiệm nêu gương” và Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng các hướng dẫn và tổ chức quán triệt đến cơ sở để triển khai thực hiện. Cụ thể là các hướng dẫn gồm: số 35-HD/BTGTU, ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về chủ đề “Tự soi, tự sửa và trách nhiệm nêu gương”; số 36-HD/BTGTU, ngày 20/5/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Thứ hai, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các dịp như: 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng 2022; SEAGAME - 31; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; 77 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến Ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng; 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không…

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã kịp thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố và các địa phương, đơn vị.

Thứ ba, tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các đề án; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 37 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nổi bật là: hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Tham mưu sơ kết, tổng kết 11 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy. Cụ thể, đó là tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 10 năm thực hiện chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; tổng kết việc thực hiện Quyết định số 75-QĐ/TW, ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư về “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí”; Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, đề xuất cấp ủy các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; kịp thời phát hiện ra các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng.

Thứ tư, tham mưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

100% cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, tổ chức triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và triển khai Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”.

Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có tính lan tỏa cao, trọng tâm là tham mưu tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh”, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967 - 29/4/2022).

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy tại một số đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn tiến hành giám sát tại 03 đơn vị: Quận ủy Dương Kinh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố và Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp tham mưu cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn việc thực hiện Kết luận số 01 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên. 
Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu của thành phố Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Ông Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng; Ông Lê Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giảng viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng.

Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cho Hội Nông dân thành phố; Ông Đặng Văn Huỳnh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thiết Tranh – Chanh Nguyên, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo; Bà Bùi Thị Hồng Nhung, Đội phó Đội giao nhận Tổng hợp, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Từ những kết quả đã đạt được, những yêu cầu trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các đề án; tham mưu quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy.

Th.S Đoàn Thị Nguyệt
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất