Thứ Bảy, 18/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 22/12/2022 7:53'(GMT+7)

Bắc Ninh: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022”.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022”.

Xác định hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) trong công tác tuyên truyền miệng (TTM) là lĩnh vực quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, Tỉnh ủy Bắc Ninh trong những năm qua đã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy kiện toàn đội ngũ BCV, TTV; từng bước đưa  hoạt động của BCV đi vào nề nếp, góp phần làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2022, đội ngũ BCV của tỉnh có 218 đồng chí, trong đó có 5 BCV Trung ương, 47 BCV cấp tỉnh và 166 BCV cấp huyện; lực lượng TTV cấp xã trong toàn tỉnh có 924 đồng chí. Nhìn chung, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực của đội ngũ BCV, TTV đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác TTM của địa phương trong tình hình mới.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ TRONG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn định kỳ hàng tháng tổ chức hội nghị thông tin BCV và định hướng công tác TTM trong toàn Đảng bộ; duy trì giao ban công tác TTM; chỉ đạo đội ngũ BCV chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thông tin đầy đủ, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 971 hội nghị thông tin và hội nghị chuyên đề. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức 10 Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa cho 800 lượt BCV thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc; hệ thống tuyên giáo cấp huyện và tương đương đã tổ chức 159 hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa và hội nghị thông tin chuyên đề, với 24.721 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; cấp xã và tương đương tổ chức 802 hội nghị tới 88.920 lượt cán bộ, đảng viên.

Các hội nghị cấp tỉnh và cấp huyện chủ yếu thực hiện kết nối trực tuyến với điểm cầu do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; hội nghị cấp cơ sở vẫn duy trì hình thức truyền thống. Các BCV được phân công truyền đạt đều có ý thức trách nhiệm cao, chất lượng thông tin tương đối tốt, được người nghe ghi nhận.

Về cơ bản, nội dung thông tin tại các hội nghị đều đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh uỷ; đảm bảo tính toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội (17%), văn hoá (13%), nghị quyết, luật (19%), quốc tế - đối ngoại (14%), an ninh - quốc phòng (16%), khoa giáo (15%), chuyên đề khác (6%).

Cùng với việc đảm bảo định kỳ, chất lượng, hiệu quả các hội nghị thông tin, hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì việc biên tập, xuất bản và phát hành trên 3.400 cuốn “Thông tin Sinh hoạt Chi bộ” đến 100% các chi bộ, đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thành phố... Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng 751 cuốn “Thông tin Báo cáo viên” do Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; biên tập, phát hành từ 15 bộ đến 80 bộ/tháng “Tài liệu tham khảo” phát hành đến đội ngũ BCV và lãnh đạo tỉnh.

Trên cơ sở tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, Ban Tuyên giáo cấp huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị bổ sung thông tin, biên soạn, cung cấp tới các đồng chí dự hội nghị thông tin cấp huyện hàng tháng.

CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

Việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTM trong tỉnh được quan tâm thường xuyên. Theo đó, năm 2022, việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp tục được các cấp ủy chú trọng, tích cực triển khai. Toàn tỉnh đã tổ chức được 58 lớp tập huấn bồi dưỡng công tác TTM và hoạt động BCV cho 8.222 lượt đồng chí tham dự.

Một số Ban Tuyên giáo cấp huyện đã chủ động xây dựng đề án, tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ BCV, qua đó, năng lực, chất lượng đội ngũ BCV được nâng lên một bước, góp phần nâng cao tính hấp dẫn, tính thuyết phục của công tác TTM.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, chế độ phục vụ hoạt động của đội ngũ BCV, TTV cũng được quan tâm tốt hơn. Các chế độ phụ cấp đối với BCV cấp tỉnh, huyện đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Về tổng thể, hoạt động BCV toàn tỉnh trong năm 2022 diễn ra khá sôi động, thường xuyên, đạt chất lượng. Trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, đội ngũ BCV đã biên soạn, bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của mỗi ngành, địa phương. Năm 2022, toàn tỉnh có 1.142/1.079 BCV, TTV các cấp (chiếm 94,5%) trực tiếp truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự tại các kỳ hội nghị thông tin hoặc kết hợp thông tin thời sự tại các kỳ hội nghị triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Qua đánh giá, xếp loại tốt với 5/5 đồng chí BCV Trung ương (100%); 47/47 BCV cấp tỉnh (100%); 140/166 BCV cấp huyện (84,3%); 604/924 TTV cấp xã và tương đương (65,4%).

Nhìn chung, đội ngũ BCV, TTV của tỉnh Bắc Ninh trong năm tiếp tục được bổ sung, củng cố và phát triển rộng khắp, trở thành lực lượng chủ lực của công tác TTM và ngày càng có những đóng góp quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, bất cập cần khắc phục, đó là: 

Một số cấp ủy đảng, nhất là ở cơ sở còn xem nhẹ vai trò hoạt động của BCV, TTV và công tác TTM, do vậy chưa quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và đầu tư trang thiết bị cần thiết cho đội ngũ BCV, TTV.

Lực lượng BCV, TTV số lượng tuy đông nhưng chưa mạnh, chưa có nhiều BCV thực giỏi, có uy tín, có trình độ và năng lực nói có sức thuyết phục cao; chất lượng nội dung và phương pháp tuyên truyền chưa ngang tầm với vị trí của công tác; một số BCV năng lực còn hạn chế trong khi trình độ dân trí ngày càng cao nên chưa có đủ kiến thức để giải đáp một cách thuyết phục những vướng mắc do thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Phương thức TTM của đội ngũ BCV, TTV nhìn chung vẫn chậm được đổi mới, nội dung thông tin chưa đáp ứng yêu cầu định hướng tư tưởng một cách nhanh chóng, kịp thời; tuyên truyền ở một số nơi vẫn mang tính áp đặt, nặng thông tin một chiều từ trên xuống, chưa thực sự quan tâm đến giải đáp thắc mắc của người nghe. Nhiều BCV, nhất là ở cơ sở còn lo ngại, lúng túng khi lý giải những bức xúc, yêu cầu đòi hỏi của đảng viên và nhân dân.

Vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo các cấp chưa tích cực chủ động tham ra công tác TTM với vai trò BCV, TTV; nhiều đảng viên chưa chủ động tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng.

Một số Ban Tuyên giáo cấp cơ sở chưa thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội ngũ BCV, TTV. Một số nơi, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài liệu… phục vụ cho công tác TTM còn lạc hậu, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng để có một đội ngũ BCV, TTV kế cận thực sự đáp ứng yêu cầu của tình hình mới còn nhiều bất cập. Chế độ đãi ngộ còn thấp nên chưa động viên được đội ngũ BCV, TTV, khó thu hút được những người có tâm huyết, thực sự có năng lực làm công tác TTM.

Xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ BCV, TTV trong công tác TTM là một công việc lớn, đòi hỏi phải thường xuyên liên tục; nhằm phát huy những kết quả, thành tích đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập; tiếp tục xây dựng đội ngũ BCV, TTV các cấp trong tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản được xác định là:

1) Có hình thức động viên, khích lệ kết hợp với những yêu cầu bắt buột nhằm phát huy ý thức tự rèn luyện, học tập, nghiên cứu, nâng cao phẩm chất, năng lực của mỗi BCV, TTV; coi việc từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động TTM, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng cả về trước mắt và lâu dài.

2) Quan tâm hơn nữa tới việc tăng cường các phương thức củng cố nghiệp vụ, thường xuyên bồi dưỡng, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ BCV, TTV.

3) Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng mà trực tiếp là Bí thư cấp ủy đối với hoạt động của BCV, TTV.

4) Tổ chức đều đặn các hội nghị BCV từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ hội nghị BCV; lựa chọn BCV có uy tín và phương pháp truyền đạt tốt.

5) Đề nghị tiếp tục sửa đổi chế độ chính sách, chế độ phụ cấp, thù lao cho BCV, TTV; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và đầu tư thật sự thỏa đáng cho công tác TTM và hoạt động của đội ngũ BCV, TTV./.

NGUYỄN THỊ HÀ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất