Thứ Ba, 16/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 27/12/2022 9:52'(GMT+7)

Bắc Kạn: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyen giáo

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sáng 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp Bắc Kạn đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo:

Kịp thời tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo;

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng trong Đảng bộ;

Công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện thường xuyên; công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo; công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm thực hiện…

Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

MỘT SỐ CÁCH LÀM HAY, HIỆU QUẢ CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO BẮC KẠN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đổi mới việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị bằng hình thức tổ chức hội nghị như Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) v “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Hội nghị tổng kết Đ án số 07-ĐA/TU, ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy v“đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022”; đ xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW  và Đ án số 07-ĐA/TU.

Nhằm cụ thể hóa, vận dụng vào thực tiễn của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề năm 2022 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí khát vọng, tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu để xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương có bước phát triển đột phá, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cách thức xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình, cách làm hay trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo, như mô hình: Học tập và làm theo Bác; tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương; triển khai thực hiện Quyết định số 238- QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo cho đồng bào dân tộc Mông, Dao; nắm tình hình công tác khoa giáo.

Tăng cường bám sát cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo phân công cán bộ, công chức theo dõi, nắm tình hình các lĩnh vực công tác tuyên giáo trên địa bàn;  tổ chức 12 đoàn công tác làm việc, nắm tình hình, kiểm tra việc thực hiện các lĩnh vực tuyên giáo, xác minh thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ.

Để công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, địa phương trong thực hiện công tác tuyên giáo chặt chẽ, cụ thể, thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo của Đảng trên địa bàn tỉnh.

PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu nhiều vấn đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo. Từ đó, tạo điều kiện cho ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy kịp thời, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo và đạt một số kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý, công tác tuyên giáo trước hết cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các địa phương; Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nhân rộng mô hình theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; triển khai hiệu quả công tác dư luận xã hội. Tăng cường hiệu quả  công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản. Tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. 

"Ngành Tuyên giáo cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo" - đồng chí Phương Thị Thanh nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

* Nhân dịp này, có 3 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất