Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 26/7/2022 9:14'(GMT+7)

Hậu Giang: Công tác tuyên truyền miệng góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 trao giải Nhất cho thí sinh.

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 trao giải Nhất cho thí sinh.

PV: Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể sau 15 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 17-CT/TW ở Hậu Giang ?

Trước hết, có thể nhận thấy, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 17, nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng đã được nâng lên. Thông qua việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW, các cấp ủy đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đã xác định đúng, đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động; là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Công Lý, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Lê Công Lý, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

Điều này cũng xuất phát từ một lộ trình triển khai Chỉ thị 17 bài bản, có hệ thống, từ trên xuống dưới. Trước tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, triển khai, quán triệt để các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở địa phương, đơn vị mình. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

15 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư bằng hệ thống các văn bản. Tính đến tháng 6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 10 quyết định; 2 quy chế, 3 kế hoạch, 01 thông báo và các văn bản liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên và tích cực chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị đã đề ra, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thi và các hình thức phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan trọng hơn, từ khi quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của toàn Đảng bộ. Từ đó, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các đảng viên ở tất cả các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đều phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền miệng, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nơi công tác và cư trú về các vấn đề quan trọng trong tỉnh, trong nước và thế giới, đặc biệt là tuyên truyền khẳng định lập trường, quan điểm về vấn đề chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, về công tác đối ngoại và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta,… phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tính đảng, tính chiến đấu và phẩm chất chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, từ sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu mà trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy càng được phát huy mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết nói chung và công tác tuyên truyền miệng nói riêng.

PV: Việc triển khai công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tiến hành như thế nào trong thời gian qua?

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Hậu Giang đã triển khai xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với tổ chức bài bản, chặt chẽ thành một hệ thống từ tỉnh đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, địa phương, đơn vị. Các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đều quan tâm xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đúng theo hướng dẫn của tỉnh và của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Hằng năm và sau mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có sự chỉ đạo các cấp ủy tập trung rà soát, bổ sung, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp mình.

Theo thống kê, tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 5 đồng chí là báo cáo viên Trung ương, 49 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 153 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 2.179 đồng chí tuyên truyền viên cơ sở. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tỉnh cũng đã đặc biệt quan tâm tới chế độ, chính sách và đảm bảo các phương tiện hoạt động cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc thực hiện chế độ phụ cấp cho báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp. Báo cáo viên được tham dự đầy đủ các hội nghị báo cáo viên cùng cấp và cấp trên tổ chức; đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

PV: Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể của công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang?

Có thể nói, 15 năm qua, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác tuyên truyền miệng đã được tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực như: tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến, thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các báo cáo chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn,...

Với hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên được tổ chức đồng bộ, công tác tiếp nhận, xử lý, chọn lọc và truyền đạt thông tin từ Trung ương đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, thông suốt; phương thức tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường trao đổi, đối thoại và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, giữa lực lượng báo cáo viên cấp Tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở với từng đối tượng tuyên truyền.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề hàng năm, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh trong từng nhiệm kỳ Đại hội, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Tỉnh, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội; củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng ở địa phương. Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng người nghe; thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước hình thành thói quen và nhu cầu được cung cấp thông tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nhằm nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng hàng năm, đề ra nội dung, chương trình và tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin về tình hình chính trị, thời sự, kết hợp giao ban nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và định hướng dư luận xã hội; giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt chức năng cầu nối, bảo đảm thông tin định hướng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Quan tâm nâng cao trình độ và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên như: tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi về tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một hội nghị tuyên truyền do phường IV, thành phố Vị Thanh tổ chức trong đồng bào dân tộc Khmer.

Một hội nghị tuyên truyền do phường IV, thành phố Vị Thanh tổ chức trong đồng bào dân tộc Khmer.

PV: Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17 ở Hậu Giang đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, thưa đồng chí?

15 năm triển khai Chỉ thị 17, qua thực tiễn đã có khá nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên.

Trước tiên, đó là việc đội ngũ báo cáo viên đều chủ động nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương thức triển khai báo cáo. Đổi mới từ việc trình bày theo phương thức truyền thống tới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu minh họa các chuyên đề bằng hình ảnh, âm thanh, góp phần tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục, thu hút được sự chú ý của người nghe; đến việc tăng cường trao đổi, đối thoại, giải đáp thắc mắc, tạo tính tương tác đối với đối tượng tiếp nhận thông tin. Với các vấn đề mang tính chuyên sâu, chuyên ngành, tỉnh đã chủ động mời báo cáo viên là chuyên gia của ngành, lĩnh vực tới trực tiếp quán triệt (Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hải đoàn 129,...). Các báo cáo viên đã chủ động tìm tòi, đưa ra các thông tin liên hệ thực tiễn và dẫn chứng đa dạng, có số liệu chứng minh; từ đó, chất lượng các chuyên đề được nâng cao, thuyết phục được người nghe.

Bên cạnh đó, bước đi đột phá, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cấp huyện và cơ sở trong thời gian qua chính là việc từ năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thường trực cấp ủy cấp huyện (tương đương) tham gia báo cáo viên cấp Tỉnh; cơ cấu Thường trực các xã, phường, thị trấn và các đảng ủy trực thuộc cấp ủy cấp huyện vào báo cáo viên cấp huyện. Các báo cáo viên đã thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò trong quá trình triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, tạo hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, tùy điu kiện thực tế, nhiều địa phương triển khai hội nghị báo cáo viên cấp huyện theo hình thức luân phiên, theo cụmhoặc tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức tập trung, mở rộng thành phần báo cáo viên cấp xã, phường, thị trấn cùng dự, từ đó thông tin được triển khai nhanh chóng và tiết kiệm được kinh phí, thời gian cho đại biểu. Có đơn vị phát huy được hiệu quả của hình thức hội nghị độc lập như huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A hoặc ứng dụng công nghệ trực tuyến vào hoạt động tuyên truyền như huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy. Từ đó, thông tin từ Trung ương đến cơ sở được chuyển tải đầy đủ, nhanh chóng và thông suốt.

PV: Trong quá trình triển khai Chỉ thị 17, nhiều bài học kinh nghiệm quý được rút ra, thưa đồng chí?

Đúng vậy, 15 năm triển khai Chỉ thị 17, đạt được những kết quả nổi bật như hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý.

Trước tiên, có thể thấy, nơi nào cấp ủy có sự quan tâm, tạo điều kiện đúng mức (về cơ sở vật chất, chế độ, chính sách,…) thì nơi đó, công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên truyền nói chung được thực hiện hiệu quả, thông tin thông suốt, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định.

Hai là, những đồng chí báo cáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có lập trường kiên định, có kiến thức chung về các lĩnh vực, có uy tín, có khả năng tự chủ cao và đối thoại tốt trong đảng và trong quần chúng sẽ thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả.

Ba là, những nội dung tuyên truyền sát thực, phản ánh được thực trạng đời sống chính trị, xã hội, những thông tin mang tính thời sự sẽ được người nghe tiếp nhận tích cực. Những nội dung tuyên truyền chung chung, hình thức, nặng về lý luận suông, thiếu thực tế,… đều không cuốn hút được người nghe, hiệu quả tuyên truyền không cao.

Bốn là, ở địa phương, cơ sở, bên cạnh sự tham gia của các báo cáo viên cấp ủy, thì sự "vào cuộc" của các tuyên truyền viên là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, được quần chúng nhân dân tín nhiệm, có sự hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực, nhất là vấn đề cần tuyên truyền... cũng mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ý nghĩa này!

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất