Chủ Nhật, 16/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Tư, 29/1/2020 8:50'(GMT+7)

Hiệu quả trong công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc hoàn thành gần 89% nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Vĩnh Phúc hoàn thành gần 89% nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 và được cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 49 và 54 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sau khi thực hiện Đề án và Chương trình hành động, đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc tỉnh, 210 đầu mối cấp phòng, giảm 132 cấp phó.

9/9 huyện, thành phố của tỉnh hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp ủy; phòng dân tộc, phòng y tế huyện vào văn phòng HĐND và UBND huyện; đài truyền thanh huyện vào trung tâm văn hóa thể thao huyện; tổ chức lại các trường phổ thông, khắc phục tình trạng chồng chéo.

2/9 huyện thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện. 

7/9 huyện, thành phố thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí Thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, hoạt động từ ngày 1/9/2018.

HỖ TRỢ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Vĩnh Phúc đã  triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng sẵn sàng, yên tâm về tư tưởng và cuộc sống được đảm bảo ổn định sau nghỉ việc.

Thực hiện công tác tinh giản biên chế, Vĩnh Phúc đã ban hành 4 nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; chế độ hỗ trợ, luân chuyển, biệt phái và đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2017-2020; quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Theo yêu cầu tinh giản biên chế toàn tỉnh đến năm 2021 là 2.550 biên chế. Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.868 biên chế. 

Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy định về công tác cán bộ, đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo 5 bước đảm bảo dân chủ, công khai.

Đặc biệt, từ năm 2016, đã ban hành văn bản yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi đã có thông báo nghỉ hưu, chủ trương chuyển công tác thì không tuyển dụng, thuyên chuyển, bổ nhiệm cán bộ, không phân bổ vốn, mua sắm tài sản có giá trị lớn; trường hợp đặc biệt phải báo cáo cấp trên xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai, do đó đã hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ lãnh đạo có tư tưởng “chợ chiều, cuối khóa” đúng với tinh thần của Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực.

Nhờ thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, tỉnh đã cải tiến đáng kể phương pháp, giảm tỷ lệ cán bộ xếp loại xuất sắc theo hướng thực chất và đúng định hướng, quy định của Trung ương. Tỷ lệ cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã giảm theo các năm: năm 2015 là 45%, năm 2016 là 42,6%, năm 2017 là 40,7%, năm 2018 là 13,1%.

Đặc biệt, những năm qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện có hiệu quả việc rà soát, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, tuyển dụng, bổ nhiệm không đảm bảo tiêu chuẩn, cán bộ kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp và công khai kết quả xử lý.

Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiến hành tổng rà soát công tác cán bộ trên địa bàn từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2019. Thông qua kiểm tra, rà soát đã thu hồi 13 trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện tiêu chuẩn.

Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm chủ trương, kiên quyết điều động hoặc cho thôi việc không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi bổ nhiệm những đồng chí, nhất là người đứng đầu năng lực hạn chế, trì trệ trong giải quyết công việc, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Mộ trong những nét đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ của Vĩnh Phúc là chủ trương theo hướng quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ và bố trí cán bộ không là người địa phương. Tỉnh cũng làm tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 theo phương châm “động” và “mở”, tạo chủ động trong công tác cán bộ.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đầy đủ, bài bản, khoa học và chặt chẽ.

Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 247 trường hợp, trong đó bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu 199 trường hợp, bổ nhiệm lại 48 trường hợp; điều động, luân chuyển 104 đồng chí; hiệp y với ngành dọc 9 đồng chí; chất lượng cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được nâng lên rõ rệt; cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm và ngày càng có tỷ lệ cao trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 47 cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tăng 20 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ, trong đó, 25 đồng chí đủ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn tỉnh hiện có 5/9 đơn vị có Bí thư cấp ủy cấp huyện và 4/9 đơn vị có Chủ tịch UBND huyện không là người địa phương.

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc và để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy về công tác này.

Cùng với đó, ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; chỉ đạo tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác để làm cơ sở tinh giản biên chế đối với những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm. Tăng cường luân chuyển cán bộ, nhất là luân chuyển về cơ sở và luân chuyển giữa các xã, phường, thị trấn để đào tạo cán bộ và khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ địa phương.

Đồng thời, rà soát đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa cao.

Nam Hải


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất