Thứ Năm, 25/7/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 6/8/2020 0:0'(GMT+7)

Hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Hội thảo khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ giá trị lịch sử và hiện thực

Hội thảo khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ giá trị lịch sử và hiện thực

Trên tinh thần đó,  công tác nghiên cứu khoa học được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên coi trọng đúng mức, định hướng cụ thể, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả. Số lượng đề tài tăng lên rõ rệt, tính hợp tác (nhiều người cùng tham gia) trong nghiên cứu khoa học với những đề tài đòi hỏi xử lý lượng thông tin lớn được quan tâm nhiều hơn trước. Một số đề tài đã bám sát nội dung công việc, được thực hiện "dài hơi", phổ nghiên cứu rộng và vấn đề nghiên cứu giàu tính thực tiễn, hiệu ứng cao.

Để công tác nghiên cứu khoa học đi vào nề nếp, ngay từ đầu năm chỉ tiêu nghiên cứu khoa học đã được giao cho các phòng; việc theo dõi, gợi ý và hỗ trợ đề tài được giao cho Hội đồng khoa học. Những đề tài cần sự liên kết giữa Ban và các cơ quan hữu quan được lãnh đạo Ban chỉ đạo trực tiếp. Việc đánh giá kết quả các sáng kiến, cải tiến theo đúng qui định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Mỗi năm Hội đồng khoa học cơ quan đã xét duyệt hàng chục đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Các đề tài, sáng kiến chủ yếu tập trung vào hai nội dung chính: Những vấn đề về phương pháp luận công tác tuyên giáo và những vấn đề về khoa học xã hội và nhân văn.

Điều đáng ghi nhận là một số tác giả ngay từ đầu có hướng phát triển các đề tài cấp cơ sở thành các đề tài cấp tỉnh khi có điều kiện chín muồi. Tiêu biểu là các đề tài:“Di cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên- Thực trạng và giải pháp”; “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy xã đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở tỉnh Điện Biên". Những đề tài nói trên đều được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh đánh giá cao về tính khoa học và tính ứng dụng. Đặc biệt, qua việc đề xuất các phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của đảng uỷ xã  đối với công tác Tuyên giáo, đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở tỉnh Điện Biên" đã giúp các đảng ủy xã  tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo của mình đối với công tác Tuyên giáo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, của đất nước, qua đó góp phần ổn định tư tưởng, giữ gìn trật tự an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề tài còn là tài liệu nghiên cứu, tham khảo, cung cấp thông tin cho các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan, khi nghiên cứu các vấn đề về công tác Tuyên giáo nói chung, công tác Tuyên giáo cấp xã nói riêng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước thực trạng tình hình di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, thành lập “vương quốc Mông” và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, hành động liều lĩnh, manh động hơn, ngày 9 tháng 3 năm 2017, tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu "đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phù hợp với địa phương, đơn vị; giúp nghị quyết của Đảng sớm được đưa vào cuộc sống".

Nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, an ninh, văn hoá, xã hội và thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ “...Chú trọng các nghiên cứu về mô hình và chiến lược phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng Đảng... ” mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang nghiên cứu thực hiện đề tài "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Đề tài đã nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực trạng  công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt  nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là một công việc cần thiết không chỉ có ý nghĩa thực tiễn giúp các cấp ủy Đảng tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo của mình, mà còn góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung, của tỉnh Điện Biên nói riêng.

Thực tế từ nghiên cứu và bằng nghiên cứu đã giúp cho trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của  cán bộ công chức được nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, việc thực hiện các đề tài cấp tỉnh còn góp phần tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu khoa học của Ban còn hạn chế: phạm vi nghiên cứu của các đề tài còn hẹp, chưa mở rộng đến các vấn đề dư luận quan tâm hiện nay, như: Giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hay những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Mặc dù kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn nhưng công tác nghiên cứu khoa học đã phản ánh đúng những nỗ lực của lãnh đạo Ban, của các tổ chức đoàn thể trong việc khuyến khích cán bộ, công chức, tạo được phong trào rộng khắp. Cụ thể là ‘định chế hoá” thành các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng kịp thời để động viên, sắp xếp đội ngũ phù hợp năng lực trình độ đào tạo.

Từ những thành quả trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác phối hợp, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng khoa học tỉnh; đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức nghiên cứu khoa học theo hướng hiệu quả, thiết thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Trần Thị Lan Hương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất