Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 29/12/2022 22:14'(GMT+7)

Khánh Hòa: Chủ động, sáng tạo, kịp thời tham mưu cấp ủy, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ vàTrưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ vàTrưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo Tỉnh đã chủ động, sáng tạo, kịp thời tham mưu cấp ủy, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành các nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, nổi bật như việc tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nhất là các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 11/10/2021 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các vụ việc... nhất là các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, công tác đền bù, giải tỏa khi triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật các dấu hiệu lợi dụng Internet, mạng xã hội để chống phá.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Có thể nói, đây là một điểm nổi bật trong công tác tham mưu chỉ đạo về báo chí, trong bối cảnh cần tăng cường hơn nữa quản lý công tác báo chí, bảo đảm cho hoạt động báo chí cách mạng phát triển lành mạnh, đúng tôn chỉ mục đích, đồng hành cùng với tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ban đã chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan trong việc biên soạn, phát hành 02 tài liệu Hỏi - Đáp, 04 Đề cương tuyên truyền chuyên đề, 08 đề cương tuyên truyền các ngày lễ lớn.…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành tuyên giáo tỉnh đạt được trong năm qua; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 như đã nêu trong Báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tập trung triển khai hiệu quả: Chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về “Năm kiên định, bốn yêu cầu, ba tập trung, hai kiện toàn” nhằm phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động tuyên giáo; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tỉnh ủy; tuyên truyền sinh động, đa dạng các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;..., qua đó tạo sự thống nhất, sự đồng thuận của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai hiệu quả Chuyên đề 2023 gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; chủ động nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, định hướng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, nguy cơ có thể hình thành “điểm nóng”, từ đó kịp thời cung cấp thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, khắc phục tình trạng bị động “đi theo, đi sau; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát học tập chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức đảng, đảng viên và xem đây là tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đối với việc chưa chấp hành nghiêm trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội... đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.  Quan tâm xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và từng gia đình…

Dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho 02 tập thể,04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa chocác cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh.

Hải Quang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất