Thứ Bảy, 20/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 17/1/2022 9:38'(GMT+7)

Những kết quả nổi bật công tác tuyên giáo Bạc Liêu năm 2021

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao giải Nhất cuộc thi báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Bạc Liêucho tác giả Kim Phượng (Báo Bạc Liêu).

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao giải Nhất cuộc thi báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Bạc Liêucho tác giả Kim Phượng (Báo Bạc Liêu).

Ban Tuyên giáo các cấp tỉnh Bạc Liêu đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao đúng yêu cầu, đạt kế hoạch đề ra; góp phần tích cực giữ vững ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

CÔNG TÁC THAM MƯU CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI, HIỆU QUẢ

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và hướng dẫn các cấp, các ngành tổ chức thực hiện khá tốt các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong năm 2021. Tham mưu cấp ủy triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, nổi bật là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII;7 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoạt động các cơ quan báo chí trực thuộc và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động Báo Bạc Liêu; tổ chức Lễ giới thiệu sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng (tập 2), tổng kết, khen thưởng giải báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V - năm 2021; ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm…

CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM, CHÚ TRỌNG

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đã kiện toàn Nhóm Chuyên gia, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc, nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp các ngành liên quan, nắm chắt tình hình an ninh tư tưởng - văn hóa, kịp thời cung cấp thông tin, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội về các sự kiện chính trị, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, ngày 28/7/2021 thực hiện Chương trình trọng tâm số 01-CTr/BCĐTW, ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch số 23-KH/BCĐ triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 88-TB/VPTU; Quy chế số 05-QC/BCĐ về hoạt động của Nhóm Chuyên gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn củng cố, xây dựng lực lượng cộng tác viên. Trong năm đã tổ chức được 5 lớp tập huấn cho hơn 720 lượt người tham dự.

ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trên cơ sở Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( ); kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh và tham mưu chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức 784 cuộc, với 20.677 lượt người tham gia học tập.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa) khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong việc học và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: T.T

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa) khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong việc học và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: T.T

Nhằm kịp thời tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kế hoạch 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng hơn 1.082 tập thể, cá nhân, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương 26 tập thể và 20 cá nhân. Riêng năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương 8 tập thể, 5 cá nhân; khen thưởng 38 tập thể, 14 cá nhân. 

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã ban hành hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, như: Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026; tuyên truyền biển, đảo năm 2021; dân tộc, tôn giáo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021; công tác thông tin đối ngoại năm 2021; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021…; đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của Bạc Liêu.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành 25.300 cuốn “Bản tin Thông báo nội bộ”, biên tập hàng chục loại tài liệu cung cấp cho Báo cáo viên Tỉnh ủy, dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền và sinh hoạt chi bộ định kỳ; tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên (trong đó, 6  hội nghị trực tuyến và 2 hội nghị trực tiếp), 3 cuộc hội nghị giao ban báo chí; các cuộc hội nghị diễn ra vừa đảm bảo yêu cầu, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 - điểm cầu Bạc Liêu

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 - điểm cầu Bạc Liêu

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động tuyên truyền miệng gặp nhiều khó khăn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương và đất nước, nhất là các ngành trong khối tuyên truyền tăng cường tuyên truyền cổ động bằng hình thức trực quan.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội từng bước đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Các huyện, thị, thành phố đều phát huy tốt vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hầu hết, báo cáo viên, tuyên truyền viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, uy tín và kinh nghiệm; có phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng khá tốt. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh một cách khách quan, trung thực các luồng thông tin nhiều chiều từ các tầng lớp Nhân dân và cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã giúp cho nhiều cấp ủy, chính quyền kịp thời đề ra các biện pháp để khắc phục, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc khi mới phát hiện ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG, VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Trước thực trạng cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo ở cơ sở có nhiều thay đổi, đa số chưa kinh qua công tác tuyên giáo cho nên trong hoạt động còn nhiều lúng túng, chính vì thế Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 220 cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cấp và quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị. Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức điểm cầu Bạc Liêu Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà nước; kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ của địa phương. Tổ chức thao giảng nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy giữa Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết việc thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ cấu, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tham luận và góp ý dự thảo Báo cáo trung tâm phục vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được triển khai thực hiện khá tốt. Hoạt động kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên; tổ chức kiểm tra, quản lý tốt các hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng vệ sinh môi trường, mua bán chèo kéo khách tại các khu điểm du lịch... đã góp phần lập lại trật tự kỷ cương, đảm bảo các hoạt động văn hóa diễn ra đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và phục vụ Nhân dân được tổ chức trên tinh thần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai và thực hiện khá tốt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư, Công văn số 433-CV/TU, ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vtiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước; về văn hóa, con người Bạc Liêu.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử ngành - đoàn thể cấp tỉnh; ban hành Hướng dẫn về Quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Quy định về mức chi công trình viết lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Biên niên những sự kiện lịch Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (2000-2020); biên soạn Lịch sử truyền thống Ngành Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu, tập 1 (1930-1996); sách “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bạc Liêu” tập 2; sách "Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tham luận "Hoạt động, cống hiến của đồng chí Dương Kỳ Hiệp đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp" tại Hội thảo "Nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp - Những đóng góp mang dấu ấn lịch sử".

Nhiều cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sưu tầm, khai thác tư liệu; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành, lịch sử truyền thống các xã, thị trấn anh hùng. Đến nay, các ngành cấp tỉnh biên soạn 5 công trình lịch sử ngành; 2 công trình biên niên sự kiện lịch sử; các cấp ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn 4 công trình lịch sử đảng bộ  và 22 công trình lịch sử truyền thống cách mạng các xã, thị trấn anh hùng.

NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Trên cơ sở Chương trình công tác Khoa giáo năm 2021, ban tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy về các lĩnh vực khoa giáo; đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực Khoa giáo, nhất là tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực Khoa giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cấp ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành trong lĩnh vực khoa giáo tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ "kép" là vừa phòng, chống dịch Covid-19; vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ngành Giáo dục - Đào tạo đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021; triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022; các cơ sở giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, đặc biệt là xét chọn, cử nhà giáo, cns bộ quản lý tiêu biểu tham dự “Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu”. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nhiều tiến bộ, việc nghiên cứu đã bám sát vào nhu cầu thực tiễn; nhiều mô hình ứng dụng bước đầu triển khai mang lại hiệu quả. Đã tổ chức triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 6 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở và đã tổ chức nghiệm thu 1 dự án.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Ngành Y tế tập trung toàn lực tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai công tác xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc-xin để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh dần được nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh ngày càng được phát triển; chất lượng dịch vụ được nâng lên, nhiều kỹ thuật cao được triển khai thực hiện tại tỉnh; chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì; chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số - kế hoạch hóa gia đình và các chương trình mục tiêu y tế khác thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; công tác tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, truyền thông can thiệp, công tác điều trị bệnh nhân HIV/AIDS được duy trì thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong khám, chữa bệnh cho Nhân dân bằng phương pháp đông y được đẩy mạnh; hệ thống mạng lưới hội tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn ở ba cấp, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng chuẩn trị Y học cổ truyền. Ngoài ra, hướng dẫn hội viên tuyên truyền cho Nhân dân biết về lợi ích của việc trồng và sử dụng thuốc nam căn bản trong điều trị một số bệnh thông thường tại nhà.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên ngày càng tốt hơn. Ngành Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đánh giá tác động môi trường Dự án bổ sung sản phẩm phân bón mới cho nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu; đánh giá tác động môi trường dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao; công tác triển khai thực hiện dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định đề cương 2 nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ chuyên môn cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tổ chức thành công nhiều giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; Đại hội điểm thể dục thể thao cấp xã và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thể dục, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2021. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XIV - Bạc Liêu 2021. Các vận động viên thể thao thành tích cao tham gia tập huấn, thi đấu tại giải vô địch trẻ quốc gia ở các môn như: Boxing, judo, điền kinh, canoeing, rowing... khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Công tác gia đình tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 28-6; hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình", qua đó nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua mô hình "Trợ giúp trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, dựa vào cộng đồng", nhiều trẻ em mồ côi đã được hỗ trợ tiền hàng tháng và hòa nhập cộng đồng; nhân Tháng hành động vì trẻ em, tỉnh đã huy động trên 3 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em, lập danh sách 747 cháu có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà, trao tặng 400 suất học bổng, 150 chiếc xe đạp để tặng nhằm động viên, tiếp bước các em đến trường trong năm học 2021 - 2022. Các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên ủng hộ, thăm hỏi kịp thời trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, bạo lực gia đình, lao động trước tuổi, bỏ học, bị xâm hại tình dục, bị bỏng, thương tật, ngộ độc.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia đóng góp vào nhiều dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh do các sở, ban, ngành gửi xin ý kiến; soạn thảo và phát hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất