Thứ Hai, 24/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 10/12/2023 15:55'(GMT+7)

Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo - Cẩm nang quý cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo khoa học lần 2 về bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở

Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo khoa học lần 2 về bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở

Công tác tuyên giáo cơ sở có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân nhằm biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực; tạo nên sự thống nhất trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn đã được cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn. Do vậy, ban tuyên giáo cơ sở đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và có nhiều hoạt động tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh tư tưởng, chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo cơ sở còn những khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên giáo có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; phương thức tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo chậm đổi mới; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời; cán bộ tuyên giáo cơ sở là lực lượng kiêm nhiệm; việc đầu tư cho công tác tuyên giáo hạn chế cả về kinh phí, lực lượng và phương tiện…

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn  đã triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn”. Theo đó, một trong những giải pháp được Ban Chủ nhiệm đề tài đề xuất là nghiên cứu, biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở”.

Theo nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đề tài, thực tiễn đã có không ít sản phẩm sổ tay nghiệp vụ tuyên giáo, tuy nhiên, chưa có sự phân tích, làm rõ nội dung, phương pháp đối với từng đối tượng cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Với kỳ vọng cuốn Sổ tay sẽ trở thành “cẩm nang bỏ túi” cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở, Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ sẽ cụ thể hóa và phân tích làm rõ các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trên các lĩnh vực, các mặt của công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Cuốn Sổ tay có bố cục gồm 2 chương. Chương 1 – Công tác Tuyên giáo cơ sở bao gồm 6 bài (Khái quát về công tác tuyên giáo cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng; Công tác Khoa giáo; Công tác tuyên truyền cổ động; Công tác văn hóa, văn nghệ; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội). Chương 2 - Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở bao gồm 3 bài (Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở; Kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở; Một số kỹ năng thực hiện nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Bên cạnh đó, cuốn Sổ tay đăng tải Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở sẽ giúp cấp ủy có cơ sở đánh giá chất lượng công tác tuyên giáo tại địa phương hằng năm; thấy rõ những ưu điểm, hạn chế của công tác tuyên giáo. Đồng thời, là cơ sở để đánh giá cấp ủy cơ sở và người đứng đầu ban tuyên giáo cơ sở có hoàn thành nhiệm vụ trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở. Bộ tiêu chí được sử dụng để đánh giá khi chuẩn bị sơ, tổng kết công tác tuyên giáo 6 tháng, năm, giai đoạn; xây dựng kế hoạch công tác năm sau và đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của cấp ủy cơ sở; đánh giá trưởng ban tuyên giáo cơ sở hằng năm.

Ngoài ra Sổ tay còn đăng tải nội dung phụ lục bao gồm hệ thống các mẫu văn bản cần thiết cho công tác tuyên giáo cơ sở như: Mẫu báo cáo công tác tháng, quý, năm; Mẫu báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; Mẫu Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn…

Ban Chủ nhiệm Đề tài mong muốn cuốn Sổ tay sẽ là tài liệu hữu ích giúp cấp ủy, ban tuyên giáo cơ sở và cán bộ tuyên giáo cơ sở trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

 

Trần Thị Lộc, 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất