Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chủ Nhật, 23/4/2023 9:0'(GMT+7)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại ội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sơ kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại ội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sơ kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

 

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 23 – CT/TW PHÙ HỢP TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 31/7/2018 để chỉ đạo triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với một số chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư như: Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đưa các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng các nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nhiệm vụ trọng tâm của từng năm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm được các cấp ủy đảng chú trọng đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo Quy định số 164-QĐi/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 57- KL/TW, ngày 08/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hội thảo Khoa học lần thứ nhất năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Hội thảo Khoa học lần thứ nhất năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Phát huy kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; ngày 22/02/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp uỷ Đảng “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời, để cán bộ, đảng viên nhận thức rõ việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW

Toàn tỉnh đã tổ chức học tập xong cho cán bộ, đảng viên được 497 cuộc, có 29.226/29.618, đạt tỷ lệ trên 98% cán bộ đoàn, đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW.

Công tác đổi mới phương thức triển khai, tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận được quan tâm triển khai thực hiện; tập trung vào việc đóng góp ý kiến các dự thảo, chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thông qua hội thảo đã làm rõ giá trị cách mạng, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhân các ngày kỷ niệm: Cách mạng tháng 10 Nga, Ngày sinh C.Mác, Ph.Ăng ghen, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày thành lập Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Chủ động sơ kết, tổng kết kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị theo dẫn số 02-HD/TW, ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư, nhất là tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng“về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030...

Hội thi “Tìm hiểu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV” do Trường Chính trị tỉnh tổ chức

Hội thi “Tìm hiểu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV” do Trường Chính trị tỉnh tổ chức

Việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Từng lĩnh vực cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thời gian qua Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong Đảng bộ thông qua quán triệt và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền và thực hiện nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW và việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến việc xây dựng kế hoạch, cam kết học tập và làm theo Bác của từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ đảng trong toàn tỉnh triển khai phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác tuyên truyền được các ngành, các phối hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức phù hợp với từng thời điểm, từng nhiệm vụ cụ thể; đặc biệt, đã khai thác có hiệu quả các hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động, truyền thanh, nhất là thông qua các mạng xã hội trên internet như các nhóm Zalo, Facebook… nhằm tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật đến với Nhân dân, qua đó góp phần vận động quần chúng Nhân dân tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Chỉ đạo các cấp uỷ đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ (thông qua hình thức sinh hoạt chuyên đề) về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc đánh giá kết quả tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu lý luận

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh luôn quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng sử dụng các phương tiện tích cực kết hợp với phương pháp thuyết trình truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng, lấy người học là trung tâm, lấy chất lượng là trọng yếu. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải thường xuyên cập nhật những thông tin mới, tạo nguồn cảm hứng và có sự tương tác giữa giảng viên với học viên. Trên cơ sở đó, cập nhật những quan điểm mới của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, quy định của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt, nghiên cứu biên soạn các chuyên đề báo cáo từ bài viết và quyển sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức sâu rộng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” vào bài giảng.

Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm các quy định, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện các chương trình, nội dung nghiên cứu, học tập, giáo dục lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo quy định, đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, áp dụng công nghệ thông tin, góp phần tạo sự hấp dẫn, hứng thú tìm tòi, nghiên cứu đối với người học. Trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thường xuyên điều chỉnh các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn; chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách, pháp luật Nhà nước vào bài giảng, bài tuyên truyền giúp học viên, người nghe nắm bắt kịp thời các thông tin chính xác, mang tính thời sự của đất nước.

Công tác tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được chú trọng. Học sinh, sinh viên đã được học tập đầy đủ các môn học lý luận chính trị, được cung cấp những nội dung cơ bản, tương đối có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy đối với các lớp đào tạo tập trung, các lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác của cán bộ lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính… gắn với yêu cầu vận dụng nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW, Chương trình số 50-CTr/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các chuyên đề báo cáo từ bài viết và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề năm, nhiệm kỳ được quan tâm đẩy mạnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo, tổ chức thực hiện sân khấu hóa các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đưa nội dung giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp với nội dung giới thiệu lịch sử Đảng bộ tỉnh, huyện trong chương trình giảng dạy các lớp đảng viên mới, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, thực hiện tốt phong trào “dạy tốt - học tốt” gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lễ bế mạc Hội thi tìm hiểu chương trình 50 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lễ bế mạc Hội thi tìm hiểu chương trình 50 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trang thông tin điện tử, trang Fanpage, Facebook, Zalo của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao chất lượng, kịp thời cập nhật, chuyến tải văn bản, phản ánh, thông tin kết quả hoạt động của Đảng, giới thiệu, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong Nhân dân. Việc nắm tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, đề xuất xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, trong đó chú trọng đánh giá công tác tuyên truyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo xây dựng các phong trào, mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới..., tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng thời điểm, từng nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt đã khai thác có hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua mạng xã hội trên internet như các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage … nhằm tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật đến với Nhân dân, qua đó góp phần vận động quần chúng Nhân dân tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bám sát Chỉ thị số 23-CT/TW, 05 năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang thực hiện và phát sóng gần 59.000 tin, phóng sự, phỏng vấn. Lồng ghép trong các chương trình Thời sự Hậu Giang, 3 chương trình Thời sự phát thanh sáng, trưa, chiều hàng ngày; tiết mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Dân vận khéo”, “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, chuyên đề “Đảng vì dân - dân theo Đảng”, chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… Thực hiện chuyên đề “Học tập làm và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (12-15 phút/kỳ) tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình. Trong chương trình Thời sự phát thanh có tiết mục “Học tập làm và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (5 phút/kỳ/tuần). Chuyên đề “Đảng vì Dân - Dân theo Đảng”, phát 2 kỳ/tháng trên sóng truyền hình, thời lượng 15 phút/kỳ, thực hiện 135 kỳ. Chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, phát sóng vào lúc 16g15 phút thứ 6 cách tuần. Trong chương trình Thời sự phát thanh duy trì tiết mục “Nhận diện đúng sai”, 2 kỳ/tuần để cụ thể hóa mục tiêu này. Chương trình “Thời sự Hậu Giang” hàng ngày thông tin kịp thời các chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, phản ánh đậm nét công tác đổi mới, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; Công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phương pháp đổi mới học tập các Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp. “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước” - 11/6 hàng năm, Đài mở các cao điểm tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng và các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, cổ vũ và nhân rộng các tấm gương trong cộng đồng

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với việc tổ chức học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, xây dựng quy chế hoạt động, phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực để đôn đốc, triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để nắm tình hình dư luận, an ninh trật tự tại cơ sở.

Trường Chính trị tỉnh thực hiện việc lồng ghép nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW trong các bài giảng ở các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, trong đó có nhiều chủ đề, bài viết phản ánh được kết quả đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; qua đó, kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, nhằm ổn định tình hình, ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 23

 

Trong thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 64- HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; các sự kiện lịch sử của Đảng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương… Tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục chỉ đạo việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế để xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chỉ đạo triển khai các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các phong trào, mô hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trường Chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Bố trí, sắp xếp cán bộ, giảng viên đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, giảng viên lý luận chính trị trong tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, có biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý phù hợp với tình hình thực tế.

Chú trọng hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ./.

Hoàng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất