Chủ Nhật, 16/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 5/9/2019 15:57'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng

Triển khai các biện pháp khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, xác định rõ 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 14 nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định số 55 ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên viết cam kết với chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những điều đảng viên không được làm.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 617 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 67.800 đảng viên. 

Ngay sau hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, yếu kém của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu để cam kết, đăng ký thời gian, biện pháp và kết quả khắc phục. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các vụ việc, các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả những cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy và Trung ương quản lý. Mỗi nội dung, chuyên đề cụ thể trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có sự gắn kết chặt chẽ với các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các sở, ngành, địa phương; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết các nghị quyết về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 13/11/2018 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 30 ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và kết quả sau gần 3 năm thực hiện Đề án 01 ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt. Việc đánh giá sát, đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh được quan tâm, chú trọng. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được coi trọng và đi vào nền nếp.

 Năm 2018, toàn tỉnh có 610/617 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, phân loại; trong đó, 130 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,3%; 419 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 68,7%. 60.124/67.807 đảng viên được đánh giá, xếp loại, trong đó có 8.781 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14,6% và 44.972 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 74,8%.

Có thể khẳng định, quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Vĩnh Phúc được triển khai quyết liệt, bền bỉ. Từ đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất