Thứ Bảy, 22/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 2/12/2021 10:24'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Những kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: Trường Khanh.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: Trường Khanh.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, một trong những điểm nhấn trọng tâm của Vĩnh Phúc là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, từ tư duy đến hành động. Việc ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ. Trong lãnh đạo, điều hành luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, mở rộng dân chủ, tăng cường thảo luận đi đến thống nhất, tập trung và quyết định. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch; không buông lỏng, coi nhẹ nhưng cũng không bao biện, làm thay.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình hành động, ban hành các nghị quyết, quy định, kết luận để triển khai thực hiện; kiện toàn chức danh lãnh đạo trong các tổ chức của hệ thống chính trị; sửa đổi để ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; nghiên cứu, sửa đổi để ban hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ; xây dựng các nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025; các đề án về công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; quy định thí điểm giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm... Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp được phát huy. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh. Phong cách, lề lối làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt, đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Chỉ đạo có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khai thông các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những tác động và ảnh hưởng nặng nề do tình hình dịch COVID-19 (đã phê duyệt 31 đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của 22 sở, ngành và 9 huyện, thành phố); ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng về đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống dịch COVID-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 371-QĐ/TU ngày 22/9/2021 về việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.

Trong đó, năm 2021, thực hiện thí điểm giao nhiệm vụ, đánh giá và xếp loại đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo chức năng, nhiệm vụ; khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra); đánh giá, xếp loại đối với Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (theo Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/01/2021 về Giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các huyện ủy, thành ủy).

Kết quả: các cấp ủy, cơ quan đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều ý tưởng đổi mới ra đời, tạo kết quả chuyển biến toàn diện, tích cực về mọi mặt công tác. Đến ngày 30/11/2021, hầu hết các cơ quan cấp tỉnh hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; 100% các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên.

NHỮNG KẾT QUẢ THIẾT THỰC VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Về công tác tư tưởng, tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các cấp ủy cơ sở.

Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết, các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động của từng cấp, từng ngành đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả (việc quán triệt nghị quyết được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các điểm cầu ở các xã, thị trấn).

Chỉ đạo triển khai việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2021;

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thực hiện các biện pháp quyết liệt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội, nhất là các thông tin sai lệch về phòng, chống dịch và cuộc bầu cử.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp và kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở.

Lãnh đạo sửa đổi, bổ sung các quy định phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Chỉ đạo tổng kết 5 năm xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2015 – 2020; tổng kết Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; ban hành Quy định đánh giá cán bộ bằng sản phẩm; xây dựng Đề án về luân chuyển cán bộ, Đề án về đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa mục tiêu đột phá trong công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 22/9/2021 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/9/2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025...

Thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ, chính sách cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 12 đồng chí, điều động, luân chuyển 17 đồng chí, bổ nhiệm lại 7 đồng chí, giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 38 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 6.261 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 26 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phục vụ công tác cán bộ đảm bảo quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; (2) Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời rà soát, phân loại và giao chỉ tiêu cho cấp ủy các cấp tập trung giải quyết triệt để các đơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài). Chỉ đạo khắc phục nghiêm túc Kết luận 42 của UBKT Trung ương về công tác cán bộ và các kết luận của các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Về công tác dân vận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận năm 2021 và các chỉ tiêu của cấp ủy, hệ thống dân vận cơ sở. Lãnh đạo việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác dân vận. Chỉ đạo triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và “năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2021”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp đổi mới, tăng cường các biện pháp vận động quần chúng tham gia thực hiện ở các lĩnh vực như: đảm bảo an ninh trật tự;  phát triển đảng viên; xây dựng nông thôn mới (nâng cao, kiểu mẫu), việc thực hiện Quy chế dân chủ,...góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở các địa phương.

Về công tác nội chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (3) Lãnh đạo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tố tụng. Lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 51 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật. Nghị quyết của HĐND đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chất lượng giám sát của HĐND tiếp tục nâng cao, góp phần quan trọng trong giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường và đem lại hiệu quả tích cực; HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Triển khai nhiều biện pháp để thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19, ban hành quyết định thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021; Công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của khối chính quyền các cấp được duy trì nền nếp.

Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất