Thứ Hai, 24/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Sáu, 21/12/2018 17:30'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình

 Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc chỉ đạo thận trọng, chặt chẽ, quyết liệt và rất cụ thể đối với tất cả các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học. 

Trong đó, tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân có những vấn đề cần làm rõ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đối với các đảng bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 18 Đoàn kiểm tra và 01 đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với các khâu của công tác cán bộ ở tất cả các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết và trong công tác cán bộ giúp các tập thể, cá nhân được kiểm tra thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả 27 biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết liệt thực hiện việc điều chuyển, thay thế đối với những cán bộ tín nhiệm thấp, có nhiều dư luận không tốt ; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có uy tín thấp, dư luận không tốt.  Từ đầu nhiệm kỳ đã thực hiện điều chuyển 19 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có biểu hiện trì trệ, tư duy nhiệm kỳ, không hoàn thành nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm. 

Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cần, kiệm, liêm, chính trong Đảng và trong xã hội, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân có những vấn đề cần làm rõ; tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ diện cấp ủy quản lý năm 2017 theo quy định. 

Tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đối với 9/9 huyện, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tiến hành tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ. Các cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020. 

Đã ban hành 4 quy định về công tác cán bộ, gồm: Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện BTV huyện, thành ủy... quản lý.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được các cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định; chất lượng cán bộ được nâng lên; quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong năm, Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021; bổ sung 2 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 4 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trong đó có 2 cán bộ nữ); giới thiệu 2 đồng chí để Trung ương xem xét tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 34 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

Thời gian vừa qua, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Theo đó, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, thống nhất với các ban Xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhằm tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước và công tác giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất; đầu tư xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản… Đến hết tháng 11/2018, Tỉnh ủy đã hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. 

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng đi vào chất lượng và không chạy theo số lượng, có hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm 2017. Về cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát  đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32- Điều lệ; trong đó chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. 

 Năm 2018, việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm minh.

 Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 10 tổ chức đảng (tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 3 tổ chức; Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương kỷ luật 5 tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở kỷ luật 2 tổ chức; hình thức kỷ luật: khiển trách 8 tổ chức; cảnh cáo 2 tổ chức. 

Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với  222 đảng viên (giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Trong đó: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật 3 đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 4 đảng viên; cấp ủy huyện và tương đương kỷ luật 12 đảng viên; đảng ủy cơ sở kỷ luật 60 đảng viên; chi bộ kỷ luật 133 đảng viên. Hình thức kỷ luật: Khiển trách 190 đảng viên, cảnh cáo 17 đảng viên, cách chức 03 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu xoay quanh việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.


Thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thẳng thắn nhìn nhận, việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là vấn đề liên quan đến tôn giáo. Công tác tuyên truyền có lúc chồng chéo, dồn dập với nhiều nhiệm vụ cùng lúc, gây khó khăn, áp lực cho các địa phương, đơn vị, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 ở một số chi, đảng bộ cơ sở vẫn còn mang tính còn hình thức, chưa có sự gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; một số cán bộ, lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu chưa thực sự là tấm gương về chuyên môn nghiệp vụ, lề lối, tác phong làm việc và đạo đức, lối sống. 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị bộ máy vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo. Một số địa phương, đơn vị còn thiếu quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các chương trình, đề án của Tỉnh ủy. Việc thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp đạt kết quả chưa cao. 

Việc sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện hệ thống tổ chức các loại hình cơ sở đảng mặc dù đã được quan tâm, song vẫn chưa toàn diện; một số tổ chức đảng sau khi chuyển đổi, kiện toàn hoạt động kém hiệu quả, phải giải thể. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không là đảng viên ở một số nơi còn cao.

Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi còn chưa thực chất; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá trong sạch vững mạnh ở một số địa phương, đơn vị cao hơn so với hướng dẫn. Công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục đảng viên của một số cấp ủy còn hạn chế; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, còn vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý.

Một số cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát còn có sự trùng lặp về nội dung kiểm tra với các cơ quan thanh tra, giám sát của Nhà nước. Phương pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số cuộc kiểm tra của cấp ủy chưa khoa học dẫn đến thời gian kiểm tra kéo dài, chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

Bổ sung nội dung mới về công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng của Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng đã được xác định và có bổ sung những nội dung mới cho phù hợp. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cần tập trung vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng theo kế hoạch năm 2019 và yêu cầu của Trung ương.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo xem xét, giải quyết. Nâng cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho dư luận.

Thực hiện tốt, đầy đủ công tác đánh giá cán bộ theo quy định hiện nay, đảm bảo công tác đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nề nếp, sát thực.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của Tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với các Đề án, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ trong tình hình mới; trọng tâm là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là đối với cấp xã. Tăng cường công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020. Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời bố trí, sắp xếp, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành ủy rà soát, bổ sung quy hoạch nhằm chuẩn bị tốt nhân nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới; kiên quyết khắc phục tình trạng không bố trí được cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở trong thời gian dài.

Thứ ba, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của cấp ủy và UBKT các cấp; xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, người đứng đầu và đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc khắc phục khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm trong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản thu nhập. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, cơ quan truyền thông và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thứ tư, chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình dân tộc, tôn giáo; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề mới, phức tạp nảy sinh. Thực hiện nghiêm công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thu Hằng
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất