Thứ Năm, 20/6/2024
Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 23/12/2018 21:3'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Năm 2019, Vĩnh Phúc xác định, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh; Tập trung giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, các cấp, các ngành ở Vĩnh Phúc tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 Chỉ tiêu chủ yếu
a) Các chỉ tiêu về kinh tế:
- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP-giá SS 2010 đạt 8,0-8,5%. 
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33-34% GRDP theo giá hiện hành.
- Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 27,973 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 24,423 nghìn tỷ đồng. 
- Thu hút vốn FDI đạt 500 triệu USD và vốn DDI đạt 3 nghìn tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu về xã hội
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm 0,5-1% so với năm 2018. 
- Giải quyết việc làm mới cho khoảng 23 nghìn lao động. 
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,2%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: cân nặng theo tuổi còn dưới 9,3%, chiều cao theo tuổi còn dưới 15%.
- Số bác sỹ/vạn dân: 12,0 bác sỹ/vạn dân; Số giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường của Trạm Y tế): 35,9 giường/vạn dân. 
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 89%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường:
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,66%.
- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 85%; dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường: khu vực đô thị thu gom đạt 94%, xử lý đạt 90%; khu vực nông thôn thu gom đạt 75%, xử lý đạt 72%.

Bên cạnh đó, cũng cần khẳng định, năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của năm 2018 và các năm trước, để đạt được mục tiêu đề ra, trong năm 2019, các cấp, các ngành cần tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Cơ cấu lại ngân sách theo hướng đa dạng hóa các nguồn thu, đảm bảo tính chủ động, bền vững, ổn định của các nguồn thu; tăng cường năng lực quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế. Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy liên kết phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ các khu du lịch lớn, trọng điểm; thu hút, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược lớn đầu tư vào khu, điểm du lịch đã được quy hoạch.

Khuyến khích và tăng cường đầu tư công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; chủ động mở ra kết nối giữa nông dân với các doanh nghiệp, nhà phân phối. Xây dựng Đề án để có giải pháp đồng bộ nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân.

Thứ hai, tập trung phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc theo nghị quyết của Tỉnh ủy.

Thứ ba, tăng cường quản lý tài nguyên; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong chính sách đất đai hiện hành (vấn đề quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng,…). Những dự án không triển khai cần kiên quyết thu hồi, không để lãng phí đất đai.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ.

Bảo Châu

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất