Chủ Nhật, 16/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 6/5/2021 15:0'(GMT+7)

An Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 thiết thực, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐỒNG BỘ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05 TRÊN TOÀN TỈNH

Tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05). Theo đó, định kỳ kiểm tra, giám sát và giao ban việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm hơn trong lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét.

Thực hiện đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ...

Bên cạnh đó, đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và chuyên đề của Tỉnh trong sinh hoạt chi bộ với nhiều hình thức. Trong đó, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nộp tại chi bộ, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời lấy đó làm cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiêu biểu trong làm theo Bác được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như: lồng ghép trong sinh hoạt đoàn, hội; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên đài truyền hình, phát thanh, báo, bản tin, trang tin điện tử; thi tìm hiểu, thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí… Đặc biệt là hằng năm, các cấp ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05

Tổ chức học tập Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm

Các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hằng năm trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Tổ chức 691 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 57.428/59.206 đảng viên tham dự, đạt 96,99 %.

- Tổ chức 2.148 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017 về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chuyên đề của Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, có 59.959/60.411 đảng viên tham dự, đạt 99,2%.

- Tổ chức 1.721 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, có 59.028/60.030 đảng viên tham dự, đạt 98,3%.

- Tổ chức 1.466 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 60.822/62.088 đảng viên tham dự, đạt 97,96%.

- Tổ chức 863 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 61.004/63.676 đảng viên tham dự, đạt 95,8%.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức đảng, cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tổ chức sơ kết, giao ban, kiểm tra; thường xuyên theo dõi, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình hình trong học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện; quan tâm củng cố, kiện toàn Bộ phận giúp việc…

Ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông. Trong đó, yêu cầu các trường nghiêm túc phát huy vai trò phối hợp với các ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khoa học, linh hoạt, thực chất và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Song song đó, hằng năm phát động toàn ngành thi đua học tập và làm theo Bác, điển hình như: Ban hành Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT, ngày 23/01/2018 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang năm 2018; phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017 - 2018; tập huấn “Hướng dẫn thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”...

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm, trong đó, xác định những mục tiêu, việc làm cụ thể gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực như: thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khám, chữa bệnh, dạy và học…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 được tiến hành nghiêm túc nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và phê bình, đôn đốc, nhắc nhở các tập thể, cá nhân chưa tích cực thực hiện. Đặc biệt, các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh” để chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhìn chung, các cấp uỷ trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, sinh hoạt thường xuyên và hướng dẫn cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó, gợi ý kiểm điểm sâu đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Từ đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước đi vào thực chất, nhất là khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bước chuyển rõ nét và trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân.

Sáng 27-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh.

Sáng 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh.

Tỉnh An Giang cũng tập trung làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị; quan tâm đúng mức đến lợi ích, nhất là chế độ, chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan toả tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… để triển khai thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; sáp nhập một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn của chính quyền cùng cấp tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; thí điểm mô hình quản lý theo ngành dọc ở một số lĩnh vực có điều kiện; đẩy mạnh cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đến nay, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đã thực hiện ở 132/156 xã, phường, thị trấn và 04/11 đơn vị cấp huyện (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Tri Tôn). Duy trì 888/888 khóm, ấp thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp.

Nhìn chung, các cấp uỷ, chính quyền tập trung xử lí kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như: khiếu nại, tố cáo; giải tỏa, đền bù đất đai; giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoáng sản…; nhằm nâng cao ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy và thực hành dân chủ, củng cố kỷ cương, kỷ luật, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố, phát huy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang, hệ thống đài truyền thanh trong tỉnh... tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, tăng cường các chuyên mục, giao lưu điển hình, trao đổi kinh nghiệm, đăng phát hàng ngàn tin, bài, phóng sự về những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo nhằm phổ biến, nhân rộng trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương, như: triển lãm, chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; xây dựng pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới… Từ đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng thấm nhuần về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tạo ra động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

NHIỀU ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC PHÁT HIỆN, TUYÊN DƯƠNG

Tỉnh An Giang đã quan tâm tổ chức tốt các Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: Năm 2016-2017, thu hút 1.666 tác phẩm tham gia (tăng 880 tác phẩm so với lần thi trước), trong đó, có 1.149 bài viết về gương người tốt, việc tốt; 177 phóng sự phát thanh, truyền hình; 188 ký văn học; 40 ca khúc; 82 bài ca cổ). Ban tổ chức Cuộc thi đã chọn ra 76 tác phẩm xuất sắc để trao các giải A, B, C và khuyến khích; khen thưởng 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá; đồng thời, chọn các tác phẩm xuất sắc gửi về Trung ương (đợt 1/2018), gồm 3 tuyển tập kỷ yếu của cuộc thi cấp tỉnh và tác phẩm của các chuyên ngành. Kết quả, An Giang được trao 1 giải A, 1 giải C thể loại nhiếp ảnh.

Nnhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), tỉnh đã tổ chức phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang chương trình Lễ tổng kết trao giải cuộc thi và giao lưu, biểu dương, khen thưởng 30 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018. Năm 2018, tỉnh tiếp tục phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019, có 1.670 tác phẩm dự thi, trong đó, có 1.269 tác phẩm phản ánh gương người tốt việc tốt; 43 phóng sự truyền hình, 139 phóng sự phát thanh, 43 câu chuyện truyền thanh, 72 ký văn học, 104 bài ca cổ. Tỉnh đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết trao giải và giao lưu với các gương điển hình nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đang tham mưu phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 - 2021.

Trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập
      và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 - 2017 tại An Giang.
      (Ảnh:baoangiang.com.vn)

Trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 - 2017 tại An Giang. (Ảnh:baoangiang.com.vn)

Các cấp uỷ, chính quyền đã tập trung phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, với nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, gắn với cơ sở và xuất phát từ cơ sở.

Kết quả, toàn tỉnh có 1 tập thể, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 321 tập thể và 397 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 PHƯƠNG HƯỚNG ĐỀ RA TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị của tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

Một là, các cấp uỷ lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Công văn số 696-CV/TU, ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Đẩy mạnh phát hiện xử lí “Tham nhũng vặt” và tăng cường công tác giám định” nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... Từ đó, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2021 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, nhất là tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn sự xuống cấp của một số mặt đạo đức xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ở địa phương.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Hằng tháng, chi uỷ phải căn cứ tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ, xác định nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong các chuyên đề do Trung ương và tỉnh ban hành), phân công đảng viên chuẩn bị và trình bày tại cuộc họp chi bộ, để tất cả đảng viên cùng trao đổi, thảo luận, rút ra bài học, giải pháp nhằm vận dụng vào nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhất là việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Nhật Minh (Tổng hợp)

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất