Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/10/2022 16:5'(GMT+7)

An Giang tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa có sức lan tỏa trong xã hội

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức để cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các văn bản quan trọng: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; Dự thảo sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy nghiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị cũng đã thông qua bằng văn bản các nội dung: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra xã hội học quý III/2022; Báo cáo công tác Tuyên giáo 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, đánh giá cao công tác tuyên giáo của tỉnh An Giang.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thể hiện sự thống nhất cao với những nội dung trong báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; đóng góp ý kiến bổ sung xây dựng Dự thảo 3 chương trình, 2 quyết định, 1 kế hoạch trình tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh 9 tháng đầu năm 2022, trong đó nhấn mạnh 5 kết quả quan trọng:

Một là, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai là, kinh tế tăng trưởng ổn định, vượt kịch bản đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2022 ước tăng 6,47% (kịch bản tăng trưởng là 5,28%). Các khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu có nhiều tín hiệu khả quan, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt; hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch phục hồi và phát triển mạnh.

Ba là, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả khá toàn diện. Đối tượng chính sách, người lao động, người nghèo được các cấp, các ngành chăm lo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn có sức lan tỏa trong xã hội, nhất là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022), góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất và con người An Giang.

Bốn là, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nhất là kinh tế tuy tăng trưởng nhưng chưa thật vững chắc, kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ một số cấp ủy còn chậm so kế hoạch… Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022 và định hướng năm 2023:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 để tập trung thực hiện đạt mức cao nhất; rà soát dư địa phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025) để đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, tập trung rà soát công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) theo đúng kế hoạch.

Thứ ba, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”…

Thứ tư, khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung chỉ đạo thu hoạch thắng lợi vụ Thu Đông 2022, chuẩn bị điều kiện phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn, đảm bảo tính bền vững….

Thứ năm, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…/.

Trường Giang - Nguyễn Lam
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất