Thứ Năm, 13/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 21/11/2019 21:24'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành phần thảo luận

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành phần thảo luận

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành, địa phương cùng tham dự.

Mở đầu hội nghị, đại biểu đã nghe Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà quán triệt Nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong nghị quyết là các mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đặc biệt, Nghị quyết chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng quán triệt Nghị quyết 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo đó, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị nêu là: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phải phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao.

Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu…

Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khẳng định sự chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã quán triệt, phân tích các nội dung cơ bản của Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; các nội dung chủ yếu trong dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 144 ngày 28/8/2019 của Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành trình bày Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải giới thiệu nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; bao gồm: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 8/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất thắng giới thiệu các nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Cũng tại hội nghị, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Tham gia thảo luận, đại biểu mong muốn nội dung sáp nhập xã sớm được tiến hành; đồng thời, đề xuất tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại các xã thuộc diện sáp nhập.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu đại biểu tiếp thu nghiêm túc các nội dung hội nghị, từ đó quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh đến tận cơ sở, đảng viên. Cùng với đó triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận trên cơ sở bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Các ban đảng Tỉnh ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu các nghị quyết chuyên đề liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia; hợp tác đầu tư nước ngoài; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Phân tích các nội dung cần thiết trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII. Đồng thời, bám sát định hướng chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp phải được thực hiện chặt chẽ, rà soát, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát và công khai kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các địa phương trong thực hiện các nội dung liên quan đến công tác sáp nhập xã và đề nghị các địa phương không ban hành chính sách cán bộ riêng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Về nhiệm vụ trước mắt, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò người đứng đầu; chủ động xây dựng chương trình hành động; dồn sức chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn đọng trong những tháng cuối năm; đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Các cơ quan thông tấn báo chí, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất