Chủ Nhật, 14/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 11/7/2019 15:32'(GMT+7)

Hải Phòng: Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Thành phố (Ảnh: Tiến Phước)

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Thành phố (Ảnh: Tiến Phước)

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt nội dung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước, với Trung ương,… từ đó xây dựng Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng. 

Với 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng – vùng đất có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Nghị quyết số 45-NQ/TW chính là cơ hội vô cùng to lớn, là “điểm tựa” quan trọng, tạo động lực để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Do vậy, hơn ai hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thông báo về Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); quán triệt Chỉ thị số 35–CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 36–TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố phải tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Sau Hội nghị trực tuyến, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức hội nghị học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết 45 và Chỉ thị 35 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố. Việc học tập cấp cơ sở hoàn thành muộn nhất trong tháng 8/2019./.

Dương Thị Bích

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất