Thứ Ba, 23/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 19/1/2022 16:3'(GMT+7)

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương và tổng kết công tác tuyên truyền miệng

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thông tin chuyên đề về tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022. (Ảnh: HMT)

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thông tin chuyên đề về tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022. (Ảnh: HMT)

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI HOÀN THÀNH TỐT 3 NHIỆM VỤ CƠ BẢN

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề về tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, công tác đối ngoại của đất nước năm 2021 đã hoàn thành tốt cả 3 nhiệm vụ cơ bản là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời đóng góp rất quan trọng vào phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác đối ngoại - ngoại giao trong năm 2021 đã tiếp tục góp phần quảng bá mạnh mẽ ra thế giới hình ảnh sinh động về một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và truyền thống, là người bạn thủy chung, là đối tác tin cậy. Đối ngoại - ngoại giao đã tìm tòi nhiều biện pháp, kết hợp trực tuyến, trực tiếp và nhiều hình thức khác để triển khai hoạt động rộng khắp, trên tất cả các mảng công tác đối ngoại song phương, đa phương, chính trị, biên giới lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại.

Trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và kết luận của Hội nghị đối ngoại toàn quốc, một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời gian tới sẽ là:

Thứ nhất, tiếp tục đi tiên phong trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, tiếp tục đưa quan hệ giữa nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, gia tăng tin cậy chính trị, đan xen lợi ích; phát huy tối đa điểm tương đồng trên nguyên tắc giữ vững độc lập, tự chủ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Thứ hai, xây dựng và triển khai Chỉ thị mới của Ban Bí thư về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ. Tiếp tục đi đầu trong tham mưu, chủ trương, chính sách và triển khai đối ngoại phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển  kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm quản lý… phục vụ quá trình chuyển đổi, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phù hợp với thế và lực mới của đất nước, triển khai hiệu quả Chỉ thị 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đóng góp tích cực vào cộng đồng ASEAN, nâng cao vai trò và vị thế của ASEAN; tăng cường tham gia trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Tiểu vùng Mê Công, APEC, ASEM…; chủ động thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả với các cơ chế đa phương như: G20, G7, BRICS, WEF, OECD…

Thứ tư, triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030. Triển khai hiệu quả, kịp thời công tác thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin trên nền tảng số.

Thứ năm, tăng cường nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại, nhất là các vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh, phát triển của đất nước và các vấn đề cấp bách trước mắt, như phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế…

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2021

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Đỗ Phương Thảo báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (Ảnh: HMT)

Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nhấn mạnh, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên các cấp nói riêng đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với các kết quả nổi bật: 1) Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 2) Hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973; 3) Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo; 4) Duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước.

Một là, Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình vô cùng khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, thành công của hàng trăm Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh tại 61/63 tỉnh, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Trung ương là kết quả, đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền miệng năm 2021.

Hội nghị báo cáo viên các cấp từ Trung ương tới cấp tỉnh, cấp huyện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong năm 2021 dành nhiều thời lượng cho việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Nhiều nội dung quan trọng, gắn với việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chuyển đổi số quốc gia và công tác y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 được tập trung thông tin, tuyên truyền tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Hai là, tập trung thực hiện chất lượng, hiệu quả việc tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp tình hình mới.

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, ngày 10/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương), ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế. Quy chế mới điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung, nhất là về hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; là căn cứ quan trọng để ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; đưa hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên vào nề nếp, đóng góp ngày càng chất lượng, hiệu quả cho công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Ba là, tích cực, chủ động nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Nhìn chung, Hội nghị Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2021 cơ bản đáp ứng tốt 03 tiêu chí: 1) Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; 2) Bảo đảm sự cân đối giữa nội dung cơ bản, gắn với năm đầu triển khai Nghị quyết của Đảng và nội dung mang tính thời sự; 3) Nội dung rõ tính định hướng. Đối với các Hội nghị trực tuyến, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên, nghiêm túc tổ chức việc tiếp sóng đến các điểm cầu của tỉnh. Nhiều tỉnh, thành thường xuyên mở điểm cầu đến cấp huyện, cấp xã với số lượng điểm cầu lớn, số đại biểu tham dự đông.

Bốn là, chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên.

Các quy định tại Hướng dẫn số 06-HD/TCTW-BTGTW của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên. Một số ban tuyên giáo cấp tỉnh tiếp tục duy trì kinh phí hỗ trợ tiền đi lại, ăn, nghỉ đối với đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đi dự hội nghị báo cáo viên; linh hoạt vận dụng nguồn kinh phí để chi trả thù lao báo cáo viên; trang bị phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội. (Ảnh: HMT)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế; đề xuất - kiến nghị; xác định nhiệm vụ trọng tâm thới gian tới của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Một số vấn đề được các đại biểu tập thảo luận như: tuyên truyền miệng trong bối cảnh COVID-19; chế độ và những bất cập đối với tuyên truyền viên ở cơ sở; tập huấn về công tác tuyên truyền miệng; rà soát lại đội ngũ báo cáo viên hợp lý, chất lượng hơn; những vấn đề đặt ra trong tổ chức hội nghị trực tuyến…

Vẫn còn tình trạng đội ngũ báo cáo viên đông nhưng chưa mạnh. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp còn có sự chênh lệch đáng kể. Một số cơ quan, địa phương khi xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên chưa thật sự hợp lý; chưa ưu tiên những người trực tiếp, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền miệng...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ

Định hướng công tác tuyên truyền và kết luận Hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 đã bám sát và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; của Thường trực cấp ủy; đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả, theo phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng công tác tuyên truyền và kết luận Hội nghị. (Ảnh: HMT)

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, ngay sau Hội nghị này, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, trên cơ sở thông tin, tư liệu do đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cung cấp tại Hội nghị, tập trung tuyên truyền nêu bật: trên cơ sở dự báo đúng, nắm bắt sát tình hình thế giới và trong nước, công tác đối ngoại đã triển khai thực hiện rất có hiệu quả ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nổi bật là ngoại giao vaccine phục vụ tốt công tác phòng chống COVID-19 của nước ta (là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới).

Thứ hai, bám sát Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng năm 2022 để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội...

Thứ ba, tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tuyên truyền các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc…

Thứ tư, tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV; nhấn mạnh Kỳ họp này đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cuộc sống. Tinh thần và kết quả của Kỳ họp đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới, cùng với các chính sách mới được ban hành, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, đất nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc hơn. 

Thứ năm, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần “đặt sức khỏe của người dân lên trên hết và trước hết”, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt triển khai chiến lược vaccine với 3 nội dung lớn: Ngoại giao vaccine; thành lập Quỹ vaccine; đẩy nhanh thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử để tiêm miễn phí cho toàn dân một cách khoa học, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Nhờ thành công của chiến lược vaccine, Việt Nam đã “đi sau về trước”, trở thành 1 trong 6 nước có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới; kịp thời chuyển phương châm chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện khôi phục, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Chính phủ sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược “thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19”; phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Xuân Thủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng một số tập thể và cá nhân tại điểm cầu chính Hà Nội. (Ảnh: HMT)

* Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021.

Thế Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất