Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Chủ Nhật, 1/8/2021 12:2'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN CẬY CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 91 năm qua (1/8/1930 - 1/8/2021), chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, đất nước và nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng và đạt được những thành tựu quan trọng.

Thứ nhất, công tác tuyên giáo đã có đóng góp tích cực vào thành công của các sự kiện trọng đại của đất nước  như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Ngay sau Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương tổ chức sớm hơn các nhiệm kỳ trước Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự, đông nhất từ trước tới nay; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Việc tham mưu tổ chức các hội nghị trực tuyến sớm, có nhiều đổi mới, mở rộng từ Trung ương tới cấp cơ sở nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng và cuộc sống.

Thứ hai, huy động sức mạnh tổng hợp của các binh chủng trong công tác thông tin tuyên truyền (tuyên truyền tổng hợp, dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông tin đối ngoại, các báo và tạp chí từ Trung ương đến cơ sở) để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các sự kiện: Đại hội XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương, biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: vừa chống dịch COVID-19 có hiệu quả vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tích cực; hai Đề án trình Ban Bí thư được đánh giá có chất lượng.

Thứ ba, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng bài viết mang tầm cao tư tưởng và trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ mục tiêu, lý tưởng con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Thứ tư, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch chống phá các nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương và biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và lập “Quỹ vắc-xin phòng COVID-19” được đánh giá hiệu quả; công tác khoa giáo được quan tâm chỉ đạo, đạt một số kết quả tích cực, nhất là trên lĩnh vực y tế đóng vai trò xung kích đi đầu phòng, chống đại dịch COVID-19...

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tăng lên trong các tầng lớp nhân dân. Đó là thời cơ để ngành Tuyên giáo khẳng định vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

Năm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tràn đầy niềm vui về thành công của Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấpđang tích cực, khí thế triển khai Nghị quyết Đại hộivới khát vọng phát triển đất nước. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tăng lên trong các tầng lớp nhân dân. Đó là thời cơ để ngành Tuyên giáo khẳng định vai tròđịnh hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”(1). Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, công tác tuyên giáo trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp căn bản sau đây:

Một là, tập trung tuyên truyền khát vọng vươn lên và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(2). Với hướng đi đúng đắn hợp quy luật, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng từ hàng ngàn năm của dân tộc ta. Do vậy, việc tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất quan trọng như đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã giao nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo: “Công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên”(3).

Hai là, tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ba đột phá chiến lược do Đại hội XI và XII của Đảng xác định vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giá trị lâu dài và sẽ được cụ thể hoá phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, cần tập trung vào các đột phá cụ thể: Về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả,...; về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển mạnh khoa học và công nghệ; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam…; về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ba là, tiếp tục tập trung tuyên truyền có hệ thống bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” với nhiều hình thức sáng tạo, như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, mời các chuyên gia trao đổi trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; tiếp tục đăng tải ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư để định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc và tăng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội”(4).

Bốn là, góp phần đắc lực vào tuyên truyền các chủ trương, biện pháp chống đại dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước theo phương châm: “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sỹ”, “Coi sức khoẻ và tính mạng con người là trên hết”... Hiện nay, trước đợt bùng phát đại dịch thứ tư với biến thể Delta tăng độ lây nhiễm nhanh, Chính phủ đề ra phương châm mới: 5K + vắc-xin và áp dụng khoa học công nghệ đang có hiệu quả. Đồng thời công tác tuyên giáo tham gia tích cực vào việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: vừa chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội để thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XIII đề ra.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tập trung vào những dự báo chiến lược để chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp giải quyết những vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra trước những diễn biến nhanh, khó lường của thế giới và khu vực, nhất là trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đất nước không bị bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực trên cơ sở tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp, nhất là của người đứng đầu như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đánh giá kết quả làm theo”(5).

 Khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều, gây giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “Ta hiểu đúng ta cũng chính là chống lại kẻ thù”. Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Quan tâm nhiều hơn công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân và doanh nghiệp.

Sáu là, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bảy là, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ lớn của đất nước, các lĩnh vực nhạy cảm về văn hoá - văn nghệ, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội. Ngành Tuyên giáo thật sự đi đầu trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một đòi hỏi cấp thiết cả trước mắt và lâu dài để góp phần thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tám là, khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều, gây giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “Ta hiểu đúng ta cũng chính là chống lại kẻ thù”. Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiêp đổi mới, những thành tựu của công tác bảo vệ nhân quyền ra cộng đồng thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài. Quan tâm nhiều hơn công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân và doanh nghiệp.

Chín là, tham mưu tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo tiến hành hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”. Việc tuyên truyền cuộc đấu tranh này phải kịp thời, minh bạch theo lời dạy của Lê-nin: “Công khai là thanh bảo kiếm sớm chữa lành các vết thương”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để cổ vũ, biểu dương những tấm gương nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp những cán bộ làm công tác tuyên giáo ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu tự hào của ngành, đồng thời rút ra những kinh nghiệm quý báu, thể hiện niềm tin mãnh liệt và nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động, sáng tạo, năng động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

TS. BÙI THẾ ĐỨC

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

                           Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

_______________

(1) (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr.181-183, 57.

(3) Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Phát biểu khai mạc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 27/3/2021, Báo Nhân Dân ngày 28/3/2021.

(4) Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Báo Nhân Dân ngày 17/5/2021.

(5) Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, Tạp chí Tuyên giáo số 5/2021.

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất