Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 28/3/2023 18:26'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Phạm Thị Vui cho biết, đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối CCQ TW thời gian qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, cùng với các văn kiện của Đại hội, các hội nghị TW 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khóa XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, Nghị quyết Đại hội XII, XIII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong nhiệm kỳ, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có thể khái quát lại là, công tác tuyên giáo đã được các cấp uỷ đảng quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, đầu tư lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất,… ngày càng tốt hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực về tham mưu, chỉ đạo, định hướng chưa kịp thời, tính chủ động chưa cao. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm, có đảng bộ chưa kịp thời, thiếu sâu sát. Việc tham mưu tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng ở một số đảng ủy trực thuộc còn chậm về mặt thời gian, nội dung sơ sài; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại một số đảng bộ chưa quyết liệt, còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền ở một số đảng bộ còn chậm, thiếu chủ động.

Đồng chí Phạm Thị Vui phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Đồng chí Phạm Thị Vui phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Một trong những nguyên nhân của hạn chế trên là: tổ chức bộ máy và chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối chưa có sự đồng bộ, thống nhất, chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các đảng ủy trực thuộc đều làm chế độ kiêm nhiệm, vì vậy, khối lượng công việc chuyên môn hằng ngày nhiều, nên ít có thời gian dành cho công tác Đảng. Do đó, mô hình hoạt động chưa rõ ràng, chất lượng hoạt động còn nhiều bất cập, nhất là ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc. mặt khác, đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối sau Đại hội có nhiều thay đổi, có nhiều đồng chí mới được kiện toàn, còn thiếu kinh nghiệm hoạt động, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ở cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác phần nào ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Về chế độ, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa tương xứng, nhất là về chế độ phụ cấp trách nhiệm …

Đứng trước những hạn chế, bất cập đó, kể từ khi Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được tái lập đến nay, chưa có đánh giá cụ thể về mô hình hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối hoạt động có hiệu quả hay không; mối quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối với Ban Tuyên giáo Trung ương và các đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ cấp cơ sở như thế nào; tổ chức bộ máy và chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và ban tuyên giáo các cấp trực thuộc cần phải phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế gì trong điều kiện mới hiện nay.

Từ thực trạng bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung như sau:

Thứ nhất, thảo luận, cung cấp số liệu về thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, những vấn đề đặt ra về tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu mới trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, đề xuất các giải pháp và kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay bao gồm 61 đảng bộ trực thuộc (34 đảng bộ cấp trên cơ sở và 27 đảng bộ cơ sở) với gần 6.000 chi bộ và gần 8 vạn đảng viên, bao gồm các đảng bộ trong khối các cơ quan Đảng; khối các cơ quan Nhà nước và khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đến nay, tất cả các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chưa có cán bộ tuyên giáo chuyên trách, ban tuyên giáo của các đảng bộ đều là các đồng chí trong đảng ủy cơ quan và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ kiêm nhiệm. Một số đảng bộ thành lập văn phòng đảng ủy để làm đầu mối làm công tác đảng nói chung, trong đó có công tác tuyên giáo.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Phan Thành Công, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ, Đảng ủy Bộ luôn tăng cường công tác nắm bắt dư luận, tâm tư của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác thông tin, định hướng dư luận cũng được thường xuyên quan tâm thông qua việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, của Bộ, ngành, tài  liệu sinh hoạt. Thông qua việc triển khai một cách chủ động công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, nên những năm qua, tình hình tư tưởng của Đảng bộ tiếp tục duy trì ổn định. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự ãnh đạo của Đảng, gìn giữ phẩm chất, đạo đức, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Công tham luận tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Công tham luận tại Hội thảo.

Để nâng cao hơn nữa hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Văn Công đề xuất cần quan tâm và bố trí nhân lực cho công tác chuyên trách Đảng và công tác tuyên giáo. Vì hiện nay, từ thực tế Đảng ủy Bộ, lực lượng làm công tác tuyên giáo mỏng nhưng phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc. Thứ hai, cần có cơ chế chính sách cho công tác chuyên trách Đảng và công tác tuyên giáo. Thứ ba, thực hiện cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng.

Cùng quan điểm với đồng chí Phan Thành Công, đồng chí Hà Mai Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công thương cũng đề nghị, cần tìm được nguồn nhân sự cho công tác tuyên giáo tại các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ  Khối các cơ quan Trung ương; đề xuất có phụ cấp thâm niên của ngành Tuyên giáo; có chế độ đãi ngộ hợp lý với người làm công tác tuyên giáo. Chế độ đãi ngộ cho người làm công tác tuyên giáo không chỉ đơn thuần là phụ cấp, thu nhập tăng thêm, mà cần có quy hoạch vào các vị trí cấp ủy, các cấp chính quyền để thu hút nhân tài làm công tác này.

Đồng chí Phạm Huy Phương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Ngoại giao cũng cho rằng, từ những ý kiến tại Hội thảo, có cái nhìn thực chất về bộ máy và đội ngũ làm công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối cũng như tại các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Từ đó, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phối hợp với các Ban đảng ở Trung ương tham mưu xây dựng các đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chính sách mới để hoàn thiện hơn nữa tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo của Đảng nói chung cũng như bộ máy làm công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối nói riêng, nhất là quan tâm đến phụ cấp chức vụ của lãnh đạo Ban Tuyên giáo ở các đảng bộ trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phạm Huy Phương tham luận tại Hội thảo.

Đồng chí Phạm Huy Phương tham luận tại Hội thảo.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo cũng khẳng định, việc kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối trong thời gian tới là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Các giải pháp về nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối về vị trí, vai trò của ban tuyên giáo và cán bộ làm công tác tuyên giáo; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; quan tâm đầu tư, xây dựng chế độ, chính sách phù hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối với Ban Tuyên giáo Trung ương và các đảng ủy trực thuộc Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương  và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo cấp ủy là những giải pháp cơ bản, cần được thực hiện toàn diện và đồng bộ nhằm tiếp tục phấn đấu xây dựng hệ thống tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chung của công tác tư tưởng của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng nói chung và công tác tuyên giáo các cấp ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất