• Đẩy nhanh khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam

  Đẩy nhanh khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam

  Năm 2021 - kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam  (10-8-1961 - 10-8-2021). Đây là dịp để chúng ta nhìn lại thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân chất độc da cam.

 • Đồng chí Lê Quang Đạo: Tấm gương thực hành dân chủ và lấy dân làm gốc

  Đồng chí Lê Quang Đạo: Tấm gương thực hành dân chủ và lấy dân làm gốc

  (TG) - Đồng chí Lê Quang Đạo nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ (1937-1999), đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần không ngừng đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang cả trong thời chiến và thời bình, trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

 • Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

  Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

  (TG) - Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là hình thức thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. 

 • Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn; trong đó, có những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng

  Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng

  (TG) - Các thao tác và kỹ năng tiến hành bài giới thiệu nghị quyết Đảng là công đoạn cơ bản và cuối cùng, quyết định sự thành công của bài tuyên truyền miệng. Gồm có 6 nhóm thao tác và kỹ năng: chuẩn bị, kiển soát sự hồi hộp, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập sự chú ý, tái lập sự chú ý và kết thúc.  

 • Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  (TG) - Trên một khía cạnh nhất định, lịch sử phát triển nền kinh tế thị trường là lịch sử của quá trình giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Quan hệ giữa nhà nước và thị trường là quan hệ tương hỗ, tùy thuộc nhau, tuy nhiên việc giải quyết mối quan hệ này trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế có sự khác nhau và không giống nhau giữa các nền kinh tế thị trường.  

 • Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  (TG) - Với tỷ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử 23/5/2021 đã thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân; Cuộc bầu cử đã thành công toàn diện về mọi mặt, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm; đồng thời đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về ý nghĩa và sự thành công của Cuộc bầu cử.

 • Quân đội “tinh, gọn, mạnh” vì hòa bình

  Quân đội “tinh, gọn, mạnh” vì hòa bình

  “Lo giữ nước từ khi chưa nguy” là bài học vô cùng quý báu của dân tộc ta được đúc kết qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

 • Công tác tuyên truyền trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Bắc

  Công tác tuyên truyền trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Bắc

  (TG) - Tây Bắc là vùng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Trong chính sách phát triển kinh tế vùng, thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, cùng với những giải pháp đồng bộ, cần đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền.

 • Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, dữ liệu, điện, năng lượng …có vai trò quan trọng, là nền tảng căn bản để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế số. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu…hiện đại, chất lượng, đồng bộ, liên thông rộng khắp và an toàn cùng với hạ tầng điện, năng lượng ổn định, chất lượng cao là cơ sở để triển khai các công nghệ và dịch vụ của kinh tế số, từ đó thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam.

 • Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

   Nhìn lại quá trình hơn 35 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ cũng là thời khắc Đảng ta, dân tộc ta đứng trước trọng trách mới trong tầm nhìn tới năm 2045: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(1). Để thực thi trọng trách đó, trước mắt tới năm 2025, cần phải tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế

  Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế

  (TG) - Trong quan điểm lãnh đạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng vai trò của nhân tố con người trong sự phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế là do con người và vì con người. Thực tế phát triển của Việt Nam thời gian vừa qua thể hiện rất rõ mối quan hệ đó. Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế, hay con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một trong những quan điểm cốt lõi, xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam.

 • Đổi mới phong trào thi đua nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Đổi mới phong trào thi đua nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Thi đua là một biện pháp của cách mạng, là khâu nối liền, chuyển tiếp từ tư tưởng, ý chí thành hành động. Do vậy, người ta có thể coi thi đua là biện pháp của công tác tư tưởng, đồng thời cũng có thể coi thi đua là biện pháp của công tác tổ chức.

 • Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao hàm những giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao hàm những giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trao đổi về bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", ông Denis Rondepierre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp đánh giá đây là bài viết có hàm lượng nội dung rất phong phú và có nhiều điểm tương đồng với Đảng Cộng sản Pháp trong cách phân tích, nhìn nhận vấn đề.

 • Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức bộ máy ban tuyên giáo địa phương

  Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức bộ máy ban tuyên giáo địa phương

  (TG) - Sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo ở địa phương có sự biến động nhất định. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện chưa có sự đồng bộ, thống nhất. Công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn có nhiều mô hình triển khai khác nhau. Điều này đã ảnh hưởng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, liên hệ công tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy trên cả nước.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất