Thứ Hai, 22/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 29/7/2019 9:22'(GMT+7)

Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra hoạt động cải cách hành chính tại phường Phương Nam (TP Uông Bí).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra hoạt động cải cách hành chính tại phường Phương Nam (TP Uông Bí).

TỪ ĐỔI MỚI TƯ DUY, NHẬN THỨC

 Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt và đã đạt những kết quả quan trọng, trong đó có lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận nổi bật là: 

Thứ nhất, quán triệt nghiêm túc và sâu sắc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011),  các nghị quyết của Đảng; tích cực đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết thông qua hình thức hội nghị trực tuyến từ Trung ương tới tỉnh, cấp huyện và cấp xã với 239 điểm cầu (tiết kiệm thời gian, kinh phí, tăng hiệu quả); chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; phát huy vai trò của trường đào tạo Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong việc củng cố, tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên và kịp thời cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Thứ hai, đổi mới tư duy, tăng cường nhận thức theo hướng bám sát thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; tiên phong đi đầu trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng để xây dựng đề án, quy hoạch chiến lược. 

Thứ ba, chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ tỉnh đến cơ sở; quyết tâm, quyết liệt và triển khai có hiệu quả Đề án 25 vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; ban hành Nghị quyết 19-NQ/TU, xây dựng Chương trình hành động số 21 thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Trung ương Đảng khóa XII với những giải pháp đồng bộ, toàn diện. Mạnh dạn sáng tạo thực hiện thí điểm những mô hình mới chưa có tiền lệ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo xây dựng các đề án về công tác tư tưởng, văn hoá, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết 10 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết 11 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ninh phát triển bền vững.

Thứ tư, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng được nâng lên; công tác nắm bắt, định hướng thông tin báo chí, dư luận nhân dân, mạng xã hội có nhiều đổi mới; tiên phong đi đầu trong xây dựng đề án và quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ - mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước.

Thứ năm, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với kiểm soát quyền lực, các giải pháp mang tính phòng ngừa; xây dựng 02 quy định với cơ chế giám sát về phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa''; phòng chống tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII, ... qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị; chấn chỉnh tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức có đóng góp tích cực, là nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tạo sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. 

ĐẾN NHỮNG BĂN KHOĂN, TRĂN TRỞ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa sâu sắc, cụ thể. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có lúc, có việc chưa cao. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở một số chi, đảng bộ chưa được coi trọng đúng mức và đặt ngang tầm trong tổng thể 4 mặt xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức.

Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung (bản cam kết) của không ít tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII theo Quy định 04 của Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn chung chung, hình thức. Kết quả học tập và làm theo Bác chưa được đưa thành tiêu chí bắt buộc khi “đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm”, nhất là đánh giá, cân nhắc cán bộ trước khi bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm. 

VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triển mạnh mẽ của internet, truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động đang tích cực lợi dụng công nghệ, internet tung các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong khi đó, bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ có mặt còn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không để xảy ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh coi là một trong những giải pháp hữu hiệu và quan trọng hàng đầu.

Trong đó, tập trung một số nội dung chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao về hành động, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 10 của Đảng bộ tỉnh về công tác tư tưởng.

Hai là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực sự xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Chú trọng việc “làm theo” tự nguyện, tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mỗi cơ quan, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên như “soi gương rửa mặt hằng ngày”, bắt đầu từ việc nghiêm túc đăng ký nội dung “làm theo” trong bản cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”  trong nội bộ theo Quy định 04 của Tỉnh ủy; kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm bức xúc, “nổi cộm” ngay từ cơ sở. 

Ba là, tập trung xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Quảng Ninh với những đặc trưng riêng có đã được xác định trong Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện”. Mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá”. Mỗi chuẩn mực đạo đức của mỗi tổ chức sẽ tạo thành văn hóa tổ chức - văn hóa Đảng. Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cũng sẽ thống nhất với lý tưởng của Đảng, là cơ sở cho cán bộ, đảng viên không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng. Triệt để thực hành việc nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 1717-QĐ/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, coi đây là biện pháp quan trọng nhất để xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên.

Bốn là, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chú trọng các giải pháp mang tính “tự phòng”, “tự soi”, “tự sửa”. Đưa kết quả học tập và làm theo Bác, cam kết không suy thoái là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc trong đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm và là một trong những tiêu chí “cứng” trong bổ nhiệm, cất nhắc, đề bạt cán bộ; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có). Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân trong giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện quy định nêu gương. 

Năm là, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thông qua việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; học tập và làm theo Bác đảm bảo thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ nội dung, với phương châm “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Mỗi phong trào thi đua, mỗi hoạt động cụ thể hoặc mô hình sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân sẽ tạo nên những hiệu ứng tích cực, “thấm” dần vào suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực sự đi vào cuộc sống thường nhật, thể hiện niềm tin son sắt, niềm kính trọng vô bờ của mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng, đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Bác kính yêu; đoàn kết một lòng làm theo lời Bác dạy: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và vững mạnh”, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn./.

Vi Ngọc Bích
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất