Thứ Hai, 24/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 14/10/2020 20:41'(GMT+7)

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong sạch, vững mạnh

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội ngày 14/10/2020

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội ngày 14/10/2020

 CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ĐƯỢC CHÚ TRỌNG THƯỜNG XUYÊN

Trong nhiệm kỳ X, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, toàn Đảng bộ tỉnh gắn việc "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", với thực hiện các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Thông qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong đó, việc đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng học nghị quyết của Đảng, tăng sức đề kháng của cán bộ, đảng viên được chú trọng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng xã hội để thông tin, tuyên truyền, định hướng; xây dựng lực lượng, đấu tranh trên không gian mạng có hiệu quả. Việc tích cực phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên… đã góp phần vào việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức có nhiều đổi mới, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, ấp theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; thực hiện thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh, hợp nhất một số cơ quan có chức năng tương đồng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác cán bộ được chú trọng từ khâu lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bổ nhiệm, tái bổ nhiệm; bảo đảm tính kế thừa, độ tuổi, cơ cấu, nhất là chú trọng đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong mọi khâu của công tác cán bộ, đã từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ; gắn quy hoạch với đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, nhất là không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng các xã, huyện biên giới được triển khai nghiêm túc. Yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề được triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Trong suốt nhiệm kỳ, vấn đề bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, trí thức, sinh viên, công nhân, dân tộc, tôn giáo được quan tâm; đồng thời, việc phát hiện, xử lý đảng viên vi phạm được thực hiện theo đúng quy định. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên chặt chẽ, khách quan, đi vào thực chất.

Một trong những nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định, theo đúng kế hoạch là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; trong đó, đã tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực xảy ra tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; thực hiện tốt phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”. Đồng thời, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng công tác hậu kiểm sau kiểm tra, sau giám sát.

Trong nhiệm kỳ này, công tác phòng, chống tham ô, tham nhũng được đẩy mạnh thường xuyên gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng đi vào chiều sâu, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trên tinh thần không có “vùng cấm”, “vùng trắng” trong xử lý các hành vi tham nhũng đã từng bước kiềm chế, ngăn chặn được các hành vi tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, việc dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, phát huy vai trò, tạo điều kiện để nhân dân phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng nói riêng đã không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng mà còn có tác dụng thiết thực trong ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY THEO HƯỚNG SÁT CƠ SỞ

Hướng về địa bàn cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy tiếp tục được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Cụ thể, việc tổ chức hội nghị, học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được cải tiến về nội dung và phương thức; chú trọng hình thức hội nghị trực tuyến, đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin. Trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong phân cấp, phân quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong mọi mặt công tác, trong tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát, thực hiện các quy định về nêu gương được đề cao.

Việc đổi mới tư duy, xác định rõ các đột phá chiến lược; kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề khó, phức tạp mới nảy sinh và những vấn đề tồn đọng trong công tác theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng, xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin của Đảng bộ tỉnh... đã góp phần nâng cao chất lượng công tác của toàn Đảng bộ tỉnh.

Một điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh là xác định cả hệ thống chính trị đều làm dân vận. Theo đó, các cấp ủy, cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Cụ thể, đã tăng cường sự lãnh đạo và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng; tỷ lệ tập hợp vào tổ chức đạt 82,16%. Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy. Dân chủ được mở rộng; coi trọng việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, nhất là giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, đóng góp ý kiến và giám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các công trình công cộng ở cơ sở.

Thực tế cho thấy, việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới hoạt động của các cấp ủy, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với tăng cường công tác dân vận trong cả hệ thống trị đã góp phần vào những thành tựu của tỉnh 5 năm qua. Đó là, kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế, năng suất lao động nâng lên đáng kể so với giai đoạn trước; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước. Môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao. Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, huyện Hòa Thành và Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã…

Văn hóa - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh kéo giảm còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương; nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số PCI tăng hằng năm và nằm trong nhóm tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới giữ vững ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Công tác đối ngoại được tăng cường, hợp tác quốc tế được mở rộng, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, đường biên giới hòa bình, hữu nghị được xây dựng và bảo vệ…

Công tác xây dựng Đảng tuy có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả hoạt động được nâng lên, song thực tế vẫn còn những hạn chế, yếu kém, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu cần phải khắc phục, như: Chỉ tiêu đảng bộ xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa đạt như nghị quyết đề ra. Việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và định hướng dư luận có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật…

Trong khi đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn, nội dung, hình thức sinh hoạt chưa phù hợp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nơi chưa quyết liệt, kết quả còn hạn chế, chưa được ngăn chặn hiệu quả…

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TỈNH NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết- Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhằm "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030".

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI vào cuộc sống, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tăng cường đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh đẩy lùi biểu hiện quan liêu, vô cảm trước những vấn đề xã hội bức xúc trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, nhất là trên không gian mạng, phòng và chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận, tâm trạng xã hội, để kịp thời định hướng tư tưởng chính trị…

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Có cơ chế phát huy và bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kiên quyết xử lý cán bộ thụ động, ngại khó, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ... Gắn công tác đánh giá cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính “động và mở”; trong đó, chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Ba là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với  nâng cao chất lượng đảng viên, với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát, gắn bó mật thiết với nhân dân… Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng gắn liền với việc tăng cường công tác quản lý đảng viên. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân, trí thức, thanh niên, tôn giáo, dân tộc. Đảm bảo rà soát, hoàn thiện cơ chế đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thực chất.

Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính đi đôi với xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, tự khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên; tập trung kiểm tra, giám sát những khâu, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, đẩy mạnh và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; đồng thời, chú trọng phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là các hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí...

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng theo hướng khoa học, gần dân, sát cơ sở, thiết thực, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc phát huy vai trò và tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền và phát huy vai trò làm chủ thật sự của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phạm Hùng Thái

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất