Thứ Sáu, 21/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 22/8/2019 17:7'(GMT+7)

Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung lưu ý các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên đề đúng quy định. Các tổ chức cơ sở đảng cần chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên, từ đó có biện pháp uốn nắn, xử lý kịp thời. 

Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện tự phê bình và phê bình. Việc tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần cầu thị, tự giác, công tâm. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác phê bình, tự phê bình, gây mất đoàn kết nội bộ. Cấp ủy các cấp cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm nhằm trong sạch nội bộ. Các đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. 

Theo ông Mai Thanh Vân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, công tác triển khai, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ qua được Thành ủy Cần Thơ và các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của các cấp ủy và đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác xây dựng Đảng được nâng lên, tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng được thực hiện có hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII). Thành ủy Cần Thơ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát cơ sở, thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025... 

Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân… 

Đối với việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy đảng cụ thể hóa kịp thời, được đảng viên nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đó là chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân... Đặc biệt là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…/.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất