Thứ Tư, 19/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chủ Nhật, 25/8/2019 10:13'(GMT+7)

Phát huy hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Chính quyền các cấp xây dựng, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản phù hợp với tình hình của địa phương; đồng thời thường xuyên lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Chính quyền tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc cấp cấp trong tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua ''Dân vận khéo'' gắn với phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động; biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình ''Dân vận khéo'', gương ''Người tốt, việc tốt'' trên các lĩnh vực. 

Các cấp ủy đảng thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác dân vận của chính quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của các Mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị và Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tỉnh quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện đối với công tác dân vận và phát huy tốt những sáng kiến, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận ở địa phương. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo kịp thời đối với công tác dân vận; chính quyền các cấp xem công tác dân vận chính quyền là công việc thường xuyên. Việc chọn lựa, phân công và bố trí cán bộ phụ trách dân vận cần rõ ràng và xuất phát từ các phong trào quần chúng, được nhân dân tín nhiệm. Công tác phối hợp giữa dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần chủ động, kịp thời; xem trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những mô hình tốt, hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận và kịp thời phê bình, kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm với công tác dân vận của Đảng. Mặt khác, các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Nhất là kiểm tra nội dung đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của chính quyền các cấp đối với nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân thông qua đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác dân vận được gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Quy chế dân chủ cơ sở, mô hình ''Dân vận khéo''... Qua phát động mô hình ''Dân vận khéo'' năm 2019, tỉnh Cà Mau có 30 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện, với 322 mô hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, an ninh - quốc phòng. Hầu hết các mô hình ''Dân vận khéo'' đăng ký đều bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.../.

Kim Há/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất