Thứ Bảy, 20/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 31/3/2023 15:48'(GMT+7)

Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao quyết định cho các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao quyết định cho các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong Quý I năm 2023, nhờ sự tham mưu, triển khai hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Nguyễn Văn  Hay, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hay, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối quý I năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng phân tích những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với hàng loạt chiến dịch bài bản, kiên trì nhằm thực hiện thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”. Nổi bật trong đó là xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; hạ thấp, phủ nhận các thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ Nhân dân với quân đội và công an; sáng tác, quảng bá một số tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng; triệt để khai thác sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; khoét sâu và tô đậm một số sai lầm trong quá khứ; đánh đồng sự lãnh đạo của Đảng với một số chế độ độc tài trên thế giới.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tìm cách xóa bỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, đặc biệt, chúng tập trung khai thác và thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; chúng lợi dụng tự do, dân chủ, đòi đa nguyên, đa đảng; lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thổi phồng những yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm quy kết, bôi xấu chế độ, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, thay đổi nhận thức, phân rã lòng tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) sau Hội nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ hoạt động quý II năm 2023 và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng Thông báo kết quả Hội nghị gửi các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý II năm 2023 thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Kế hoach đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến những vấn đề nêu trên. Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bám sát nội dung, tiến độ để triển khai sâu rộng, sánh tạo, hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, ban chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội; tình hình cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Khối đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin trên Internet, mạng xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết, thông tin xấu độc tán phát, lan truyền trên Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nướcchế độ.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất