Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 29/3/2023 16:43'(GMT+7)

Thái Bình: Phát động các cuộc thi về xây dựng Đảng

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam".

Phát động tại cuộc thi, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Cách đây 80 năm Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam; cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa), để lãnh đạo đất nước tiến lên. Đề cương văn hoá 1943 khẳng định tư duy, tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng về cách mạng và văn hoá. 80 năm qua, dưới ánh sáng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam như chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hoá soi đường cho Quốc dân đi”; Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, đưa đất nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam" nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại lễ phát động.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại lễ phát động.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - mang tên Giải Búa Liềm vàng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Những năm qua, hưởng ứng các cuộc thi, nhiều tập thể, cá nhân tỉnh Thái Bình tham gia và đạt giải. Năm 2022, trong 110 tác phẩm vào vòng chung khảo giải búa liềm vàng lần thứ VII, tỉnh ta có 02 tác phẩm, trong đó có 01 tác phẩm của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đạt giải xuất sắc giải chuyên đề.

Để Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII lan tỏa ý nghĩa sâu sắc và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tôi đề nghị:

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của các cuộc thi; chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về các cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trang fanpage và các ấn phẩm... bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; những vấn đề mới, khó; những đề tài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm; những đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng, những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... không ngừng sáng tạo, xây dựng những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phục vụ công tác tuyên truyền và tham gia giải năm nay.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất