• Phát triển kinh tế tuần hoàn để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

  Phát triển kinh tế tuần hoàn để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững bằng việc tích cực thực hiện các hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới.

 • Làm thế nào để nghiên cứu, học tập, quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Làm thế nào để nghiên cứu, học tập, quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Sau Đại hội, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, là con đường chủ yếu để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống. 

 • Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Đại hội XIII

  Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Đại hội XIII

  (TG) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân”. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng nhằm tạo động lực vật chất, tinh thần cho công nhân và giai cấp công nhân phát triển, phát huy vai trò đối với sự phát triển đất nước. 

 • Khẩn trương xây dựng chương trình hành động với khát vọng vươn lên

  Khẩn trương xây dựng chương trình hành động với khát vọng vươn lên

  (TG) - Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức từ ngày 27-28/3/2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

 • Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển đất nước

  Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển đất nước

  (TG)- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là kim chỉ nam cho việc triển khai công tác đối ngoại, thể hiện mạnh mẽ tính kế thừa và tinh thần đổi mới tư duy, phù hợp với thực tiễn, cũng như với với thế và lực mới của đất nước. 

 • Để khâu tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu

  Để khâu tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu

  (TG) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang bước vào một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học trong nghiên cứu, học tập, quán triệt cho đến tổ chức triển khai đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo, đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả, chất lượng cũng là từng bước khắc phục để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra.

 • Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống

  Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống

  (TG) - Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách… để sớm thực thi trong đời sống  

 • Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

  Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

  Tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 28/3, các đại biểu đã nghe đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.  

 • Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên

  Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên

  Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động phong phú trong công tác thanh niên. Đó là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội; phát triển thế hệ trẻ lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ; chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước.

 • Đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới

  Đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới

  (TG) - Trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, qua mỗi thời kỳ của cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Ðảng, Tổ quốc và nhân dân.

 • Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

  Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

  (TG) - Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục tiêu cần đạt được, là cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; để thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong Đảng, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh để thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó. 

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng

  Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng

  Xây dựng Ðảng không phải là mục đích tự thân của Ðảng mà từ yêu cầu xã hội, sự phát triển của cách mạng và đất nước. Xây dựng Ðảng nghiêm cẩn, có bài bản là làm cho Ðảng thật sự vững mạnh, lãnh đạo và cầm quyền tốt hơn, mang lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào. Ðó là mục tiêu cao cả của xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

 • [Infographics] Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

  [Infographics] Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2021-2030.

 • "Kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng đã đổi mới tích cực"

  "Kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng đã đổi mới tích cực"

  Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật Đảng đã đổi mới, thể hiện sự quyết liệt, nghiêm minh và bình đẳng.

 • Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  (TG) - Ngày 9/3/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất