• Gia đình là hạt nhân để thực hiện khát vọng phát triển đất nước

  Gia đình là hạt nhân để thực hiện khát vọng phát triển đất nước

  (TG) - Xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong bối cảnh đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng, hiện thực hoá tầm nhìn, chủ trương, khát vọng về xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc như Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chỉ thị 06 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” đã xác định.    

 • Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên

  Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên

  (TG) - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã khẳng định những giá trị chân lý không thay đổi của chủ nghĩa xã hội, cung cấp thế giới quan đúng đắn, truyền lửa, hiệu triệu và cổ vũ hàng triệu thanh niên Việt Nam giữ vững niềm tin, cống hiến dựng xây đất nước giàu mạnh hùng cường như tâm niệm, trông đợi của biết bao thế hệ cha anh đi trước.  

 • Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  (TG)- Ngày 12/8, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhân dịp này, ngày 19/8, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.

 • Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  (TG)- Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 12/8, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. 

 • Huy động sức mạnh toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

  Huy động sức mạnh toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức ngày 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam

  Mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam

  Một trong những nội dung quan trọng nhằm triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định là “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đây vừa là một nội dung mang tính kế thừa tinh thần của các kỳ Đại hội trước, vừa là một bước phát triển mới về nhận thức đối với nội hàm, vai trò, cách thức phối hợp, triển khai các hoạt động đối ngoại(1). Để triển khai hiệu quả nội dung này trong thực tế, cần làm rõ nhận thức về đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, cũng như về mối quan hệ giữa ba trụ cột này trong tình hình mới.

 • Bài viết của Tổng Bí thư phân tích toàn diện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

  Bài viết của Tổng Bí thư phân tích toàn diện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

  Báo Thế giới trẻ (Jungewelt) của Đức số ra ngày 12/8 đăng hai bài của tác giả Gerhard Feldbauer về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đánh giá bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích sâu sắc và toàn diện con đường mà Việt Nam đã lựa chọn từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.    

 • Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay

  Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc và xây dựng nền cộng hòa dân chủ, mưu cầu tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. 

 • Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - Nước ta đang trong thời kỳ dân số vàng song đồng thời lại phải đối mặt với quá trình già hóa dân số, vì vậy giải quyết vấn đề này một cách tối ưu và hiệu quả là một trong những điểm nhấn mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt nhấn mạnh.  

 • Đảng bộ EVNHCMC đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

  Đảng bộ EVNHCMC đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

  (TG)- Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tích cực triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Thành phố, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ với chất lượng cung ứng ngày càng cao, góp phần thực hiện đúng mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. 

 • Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lĩnh vực kinh tế được thể hiện chủ yếu ở ba báo cáo: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Cả ba báo cáo có nhiều điểm mới, nổi bật cả về nội dung và cách trình bày, được khái quát trong các phần về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và về hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

  Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", được công bố vào thời điểm các cấp ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

 • Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  (TG) - Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 • Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

  Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

  (TG) - Việt Nam trong quá trình mở cửa, hội nhập, luôn chú trọng tới sự độc lập, tự chủ. Tính độc lập, tự chủ của Việt Nam thể hiện trước hết trong việc xác định đường lối hội nhập nhất quán. Hội nhập quốc tế trên cơ sở thực lực của mình, tư duy sáng tạo để có chủ trương và chính sách đúng đắn và có những bước đi vững chắc trên con đường độc lập, tự chủ. 

 • Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân” là định hướng có tính đột phá được xác định tại Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, hoạt động tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới sẽ dựa vào sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên cơ sở đổi mới hiện đại và toàn diện.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất