• Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới

  Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới

  (TG) - Là đại diện cho sức sản xuất mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang trở thành lực lượng xung kích, đóng góp không nhỏ vào những thành tựu của đất nước.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành

  Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, ngay chủ đề của Đại hội XIII đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Một số cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19

  Một số cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19

  Đại dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Tại Việt Nam, đợt bùng phát dịch lần thứ tư do biến thể Delta lây lan nhanh gây tác động lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân khi lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai…, nơi tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp lớn. Vì vậy, cần ban hành những cơ chế, chính sách cấp thiết, lộ trình phù hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19.

 • Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Trong bối cảnh mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là khát vọng chính đáng, vì lợi ích của toàn dân, có cơ sở từ những điều kiện và cơ hội “chín muồi”.   

 • Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  (TG) - Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Nghệ An: Phát triển nguồn nhân lực – bước đột phá “khát vọng sông Lam”

  Nghệ An: Phát triển nguồn nhân lực – bước đột phá “khát vọng sông Lam”

  (TG) - “Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, một địa phương (…) Cần phải phát huy cao hơn nữa tiềm năng con người - giá trị to lớn mà chúng ta đang có”. Đó cũng là nền tảng cơ bản để toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tiềm lực mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, được thể hiện trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. 

 • “Bảo bối” giúp Đảng trong sạch, đội ngũ vững mạnh

  “Bảo bối” giúp Đảng trong sạch, đội ngũ vững mạnh

  Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW 4) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến toàn diện đối với công tác hệ trọng bậc nhất của Đảng. Đó có thể ví như “bảo bối” để giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như niềm tin vững bền của nhân dân với Đảng.

 • Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Ngày 25/9, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình triển khai và những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ sau Đại hội đến nay.

 • Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường

  Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường

  (TG)- Nghị quyết Đại hội XIII xác định quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 • Phát triển vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn

  Phát triển vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn

  Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua là minh chứng cho giá trị hiện thực đạt được của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là sự phát triển vì con người, phát triển để nâng tầm lương tri, phẩm giá con người Việt Nam. Chỉ trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới có thể đem lại cho chúng ta những thành tựu to lớn như vậy. Và chính những thành tựu này đang là tiền đề, tạo nên sức mạnh tiến tới tương lai tươi sáng của đất nước ta.

 • Những bài học quý sau gần mười năm triển khai Nghị quyết số 21 ở Yên Bái

  Những bài học quý sau gần mười năm triển khai Nghị quyết số 21 ở Yên Bái

  (TG) - Sau gần mười năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” (Nghị quyết số 21), cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 • Thành phố Hà Nội kiên trì, quyết liệt và nhất quán thực hiện “mục tiêu kép”

  Thành phố Hà Nội kiên trì, quyết liệt và nhất quán thực hiện “mục tiêu kép”

  Nhận thức sâu sắc vị thế là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã và đang kiên trì, quyết liệt và nhất quán thực hiện “mục tiêu kép”.

 • Thái Nguyên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

  Thái Nguyên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

  (TG) - Xác định công tác an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả nhất định: nhận thức của cơ quan, đơn vị, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng có những chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác ATTP đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện.   

 • Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết: Cội nguồn thắng lợi vĩ đại

  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết: Cội nguồn thắng lợi vĩ đại

  Trên chặng đường gian khó mà hào hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Đoàn kết là một chính sách dân tộc, là phương pháp cách mạng, là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất