• Thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng

  Thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng

  (TG) - Thực hành dân chủ tức là phải làm một cách thuần thục, thường xuyên, trở thành chế độ, nền nếp trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng - dân chủ sẽ hướng đến sự tập trung thống nhất, hướng đến mục tiêu, lý tưởng của Đảng đã xác định.

 • Đồng Nai quyết tâm phát triển toàn diện, cùng cả nước đi lên CNXH

  Đồng Nai quyết tâm phát triển toàn diện, cùng cả nước đi lên CNXH

  Trong 10 năm qua, kinh tế Đồng Nai đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.  

 • Quảng Trị: Điểm sáng trong việc đổi mới học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng

  Quảng Trị: Điểm sáng trong việc đổi mới học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng

  (TG) - Học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và hệ thống chính trị. Đây là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và không ngừng đổi mới công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

  Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

  (TG) - “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”(1) vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, ý nghĩa sống còn trước mắt và lâu dài đối với lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, có tác động nhanh chóng, mạnh mẽ và sâu sắc tới mọi phương diện của đời sống xã hội.

 • Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 • Công tác thể dục, thể thao góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện khu vực phía Bắc

  Công tác thể dục, thể thao góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện khu vực phía Bắc

  (TG) - Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020”, công tác thể dục, thể thao ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tích chung trong quá trình hình thành con người có sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh thời kỳ đổi mới.         

 • Tự giác nêu gương - điểm nổi bật trong xây dựng Đảng về đạo đức

  Tự giác nêu gương - điểm nổi bật trong xây dựng Đảng về đạo đức

  (TG) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, “nêu gương” luôn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó cán bộ, đảng viên “tự giác nêu gương” là điểm nổi bật.

 • Vấn đề phát triển và môi trường trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Vấn đề phát triển và môi trường trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  (TG) - Với tư cách là một nhà khoa học và quản lý biển, người đại diện cho tiếng nói của ngư dân tôi rất cảm phục về minh tuệ và khả năng phân tích thực tiễn của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua bài viết quan trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021). 

 • Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

  Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

  Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đó là: Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 • Đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

  Đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

  (TG) - Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng phát triển nhanh, hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này cũng có không ít những nguy cơ tác động bất lợi, tiêu cực đến bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. 

 • Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Đại hội XIII đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. So với Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ được đề cập trong Báo cáo chính trị, Đại hội XIII còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII có nhiều nội dung mới.

 • “Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII

  “Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII

  (TG) - “Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 • Những điểm mới về cục diện thế giới và khu vực trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Một số phân tích thực tiễn

  Những điểm mới về cục diện thế giới và khu vực trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Một số phân tích thực tiễn

  Nhận định đúng đắn tình hình thế giới, khu vực và hoạch định đường lối, chính sách phù hợp là bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta. Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, thực tế cho thấy, bất cứ lúc nào bài học này được vận dụng đúng đắn, sáng tạo, cách mạng Việt Nam đều giành được thắng lợi to lớn. Mỗi mốc son lịch sử của đất nước từ khi có Đảng đều gắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhận định đúng đắn, đầy đủ tình hình, cục diện và xu thế thế giới. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nhất là năm cuối nhiệm kỳ (năm 2020), tình hình thế giới có những biến động lớn, hết sức phức tạp. Do đó, trong suốt quá trình soạn thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhận định về tình hình, cục diện thế giới, khu vực được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và được cập nhật kịp thời theo thực tiễn biến động rất nhanh của thời cuộc.

 • Tiếp tục định hình và định hướng con đường đi lên CNXH phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể của Việt Nam

  Tiếp tục định hình và định hướng con đường đi lên CNXH phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể của Việt Nam

  (TG) -  Bài viết  "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo được sự quan tâm lớn của người đọc không chỉ ở cách tiếp cận từng nội dung, sự nhuần nhuyễn trong lập luận, lý giải vấn đề không mới, nhưng cô đọng, hàm chứa ở đó những vấn đề mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam kết hợp với tinh hoa, tiến bộ mới của nhân loại, do vậy mang tính thuyết phục cao.

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng vì “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

  Đấu tranh phòng, chống tham nhũng vì “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

  (TG) - Trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII, có 2 định hướng đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất